Stöd och verktyg

I Barnrättsresan har vi samlat digitala verktyg, utbildningsmaterial och lärande exempel som hjälper er att utveckla arbetet med barns rättigheter.
Barn redovisar

Om barnkonventionen och barns rättigheter

Övergripande material om barkonventionen och barns rättigheter.

Webbutbildning om barnkonventionen
En webbutbildning från Barnombusmannen som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas.

Mina Rättigheter
En webbplats om barns och ungas mänskliga rättigheter – anpassad för barn, unga och pedagoger.

Barnombudsmannen.se
Sveriges barnrättsmyndighets webbplats.

Kartläggning

Tester för att kartlägga nuläget

Barnombudsmannen har tagit fram flera test som kan användas för att kartlägga nuläget av barnrättsarbetet i en verksamhet på en grundläggande nivå.

Förutsättningar för att genomföra barnkonventionen
Syftar till att undersöka förutsättningarna för att genomföra barnkonventionen i en organisation.

Leva upp till grundprinciperna
Testet syftar till att ge en bild av hur organisationen lever upp till de krav som barnkonventionens grundprinciper ställer.

Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen
Testet vänder sig till beslutsfattare (förtroendevalda och chefer). Syftet är att få en bild över vilka strategiska och systematiska förutsättningar som finns för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen i organisationen.

Uppföljning

Statistiska metoder

Statistiska mätningar är ett kraftfullt verktyg som kan stärka barnets rättigheter i praktiken.

Webbseminarium om hur man kan använda statistiska metoder för att utveckla sitt barnrättsarbete 

Revision för barns rättigheter

Revision och bokslut av verksamheten utgör en viktig del i att bidra till ett ökat barnrättsperspektiv.

Webbseminarium om barnkonventionens krav på styrning och uppföljning

Broschyr om hur revisionen kan granska efterlevnaden av barnkonventionen

Barnbokslut

Ett barnbokslut utgör ett komplement till det ordinarie årsuppföljningen och syftar till att visa på vad som gjorts för att genomföra barnkonventionen.

Läs mer om barnbokslut

Vägledning och tolkning

Stöd och verktyg kring juridiska frågor och rättstillämpning kopplat till barnkonventionen.

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
Syftar till att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Juridisk vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen
Barnombudsmannens samlade stöd och verktyg kring juridiska frågor, praxis och rättstillämpning kopplat till barnkonventionen.

Barnets bästa

Vid beslut som rör barn ska det alltid redogöras för hur barnets bästa har utretts och beaktats.

Prövning av barnets bästa
Ett metodstöd för strukturerad prövning av barnets bästa.

Våld mot barn

Om att säkerställa barns rätt till skydd mot våld och övergrepp.

Kartläggningstest - Barns rätt till skydd mot våld
Ett test kring området våld mot barn. Ger en nulägesanalys för verksamhetens arbete kring barns rätt till skydd mot våld

Basprogram om våld mot barn
Barnafrids (Linköpings universitet) basutbildning om våld mot barn.

Barns delaktighet

Om barns rätt till delaktighet. Att få komma till tals, bli lyssnad på, få relevant information och ges inflytande.

Stöd för att lyssna på barn
En samling tips, stöd och verktyg för att lyssna på barn för att de ska göra sin röst hörd och bli delaktiga.

Stöd för att anpassa information till barn
För att göra barn delaktiga krävs att de får tillgång till information som de förstår. Detta stöd för att anpassa och utforma information riktat till barn och unga.

Webbinarium om barns rätt att komma till tals
En konferens om att ta tillvara barns och ungas röster som ett nödvändigt och värdefullt kunskapsunderlag i vår gemensamma samhällsutveckling.

Lärande exempel

Inspireras av andra organisationer och verksamheters barnrättsarbete.

Lärande exempel från myndigheter

Lärande exempel från kommuner och regioner