Att vara processledare

För att skapa goda förutsättningar för utvecklingsarbetet är det bra om det finns en utsedd processledare i arbetsgruppen.
Klistrade lappar på en glasvägg

För att Barnrättsresan ska bli så bra som möjligt rekommenderar Barnombudsmannen att det finns en utsedd processledare i arbetsgruppen som har ett uttalat ansvar att förbereda och leda de gemensamma träffarna.

Några saker som kan vara bra att tänka på för dig som axlar rollen som processledare:

  • Se till att du som processledare har tid och mandat för att arbeta med en barnrättsresa 
  • Vid behov kan man dela upp ansvaret som processledare på flera personer eller utse två processledare.

  • För en aktiv kommunikation inom organisationen och hitta kanaler för att sprida information om arbetet med Barnrättsresan 

  • Ha regelbundna avstämningar med ansvarig chef om arbetet. Att ha ledningen med kan leda till snabbare beslut under arbetets gång och att arbetet faktiskt leder till att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Processledarens uppgifter

Processledaren ansvarar för förberedelser inför varje träff och leder diskussioner och gruppens arbetsprocess framåt. I praktiken innebär det att lyfta relevanta frågor för diskussion och att leda gruppen till beslut. Det kan också handla om att leda gruppen fram till nya svar och nya frågor, att bygga en ny vision eller att öka kunskapen om sig själva och sitt agerande.

Processledaren säkerställer att anteckningar dokumenteras vid varje träff samt att datum för kommande träff är inbokad.

Checklista

Underlätta för både deltagarna och dig själv genom att sätta upp en tydlig struktur kring hur arbetet ska genomföras och vad som förväntas av var och en.

  • Skriv en sammanfattning efter varje träff och förmedla den till deltagarna.
  • Håll deltagarna uppdaterade genom att regelbundet dela information om projektets framsteg och vad som är planerat att göras nästa gång ni ses.
  • Om det finns några viktiga dokument, mallar eller verktyg som är viktiga för projektet, se till att de är lättillgängliga och att alla känner till var de kan hitta dem.
  • Uppmuntra till öppen kommunikation mellan möten. Om någon har frågor eller behöver förtydliganden, bör de känna sig fria att nå ut till processledarna eller andra deltagare i projektet.