Att genomföra Barnrättsresan på myndighet

I vilken omfattning och på vilket sätt myndigheters verksamheter påverkas av barnrätten skiljer sig åt. Det är dock lika viktigt för alla myndigheter att utveckla sitt barnrättsarbete.
Vuxna med lappar bakom glas

Olika förutsättningar i barnrättsarbetet

Myndigheternas närhet till att möta barn i sin verksamhet påverkar arbetet med barnrätt. En del myndigheter har verksamhet där barn är en primär målgrupp medan andra har verksamhet som mer indirekt påverkar barn. Man kan också ha olika inriktningar, som exmempelvis innebär att man  sprider kunskap eller inspekterar efterlevnaden av lagar och riktlinjer. Det är dock lika viktigt för alla myndigheter att utveckla sitt barnrättsarbete.

Det skiljer sig åt hur barnrättsperspektivet ingår i myndigheternas förordningar och vad som står i den lagstiftning som berör myndigheten. Det skiljer sig också åt hur det framgår i regleringsbrevet att myndigheten ska arbeta med barnkonventionen.

Många myndigheter startar sitt förändringsarbete genom ett regeringsuppdrag, men man kan självklart sätta igång ett barnrättsarbete på eget initiativ.

Framgångsfaktorer kring arbete med barnrätt

Många myndigheter deltog 2017-2019 i regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken, med uppdraget att utveckla sitt barnrättsarbete inför att barnkonventionen skulle bli lag. Detta är framgångsfaktorer som har identifierats av berörda myndigheter:

  • Stärk ledningens engagemang för barnrättsarbetet. Styrningen är central för ett lyckat barnrättsarbete. En pådrivande faktor i implementeringen av barnkonventionen är att myndighetens ledning och generaldirektör sätter frågan på agendan.
  • Tydliggör och förankra hur myndighetens grunduppdrag förhåller sig till barnrättsperspektivet: Definiera hur ni möter barn som målgrupp i er verksamhet, hur barnrättsperspektivet beskrivs i er förordning samt hur barnkonventionen överensstämmer med den lagstiftning ni främst arbetar från.
  • Besluta om mål för barnrättsarbetet: Förekomsten av mål tydliggör för medarbetare vad syftet med barnrättsarbetet är och skapar mandat för arbetet inom organisationen.
  • Säkra tillräcklig kompetens hos medarbetare och chefer: Att ge medarbetarna kunskap om barnrätt och barnkonventionen är grundläggande för att skapa rätt förutsättningar för det kommande barnrättsarbetet. Detta kan göras på olika sätt beroende på myndighetens storlek och förutsättningar. Mindre myndigheter har bra möjlighet att genomföra utbildningsinsatser riktade till samtliga medarbetare, medan större myndigheter kanske riktar insatserna till specifika målgrupper, såsom jurister, handläggare och chefer.
  • Implementera barnrättsperspektivet i befintliga styrdokument och processer:
    • Barnrättsarbetet bör integreras i myndighetens ordinarie styrdokument och verksamhetsplaner.
  • Det är en framgångsfaktor om arbetet införs i befintliga processer och metodstöd, till exempel framtagande av verklighetstrogna scenarier eller stöd vid prövning av barnets bästa.
  • Tydliggör och fördela ansvaret för barnrättsarbetet: Det är viktigt att det finns ett tydligt ansvar för barnrättsarbetet. Initialt kan arbetet bedrivas i projektform, för att sedan integreras i ordinarie organisationsstruktur.
  • Följ upp barnrättsarbetet: Det är viktigt att barnrättsarbetet följs upp. Genom att integrera barnrättsarbetet i myndighetens ordinarie styrdokument blir uppföljningen av arbetet med barnets rättigheter del i myndighetens löpande verksamhetsuppföljning.

Lärande exempel från myndigheter

En viktig del i Barnrättsresan är lärande exempel från andra myndigheter. Det kan till exempel gälla rapporter, kunskapsstöd eller annat lärande material om hur olika myndigheter har tillämpat barnkonventionen i sin verksamhet.

Ta del av lärande exempel från myndigheter