För chefer och förtroendevalda

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Som beslutsfattare, chef eller förtroendevald, har du ett ansvar för att säkerställa barnets rättigheter i er organisation. Barnombudsmannen har tagit fram Barnrättsresan, ett processtöd som hjälper verksamheter att leva upp till barnkonventionen.
Vuxna och en flicka tar en groupie

Genom Barnrättsresan får deltagarna kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla barnrättsarbetet inom sin verksamhet. Processtödet är uppbyggt för att kunna användas både av de som är i början av sitt barnrättsarbete och för de som kommit lite längre.

Alla resor ser olika ut. En del sker i en kommun, andra i en region eller på en myndighet. Några startar sin resa från början, andra har redan kommit en bra bit på väg. Vissa resor omfattar ett arbete utifrån hela barnkonventionen, några berör delar eller kanske endast ett område. Hur just er resa ser ut bestämmer ni själva.

Det här är Barnrättsresan

Barnrättsresan genomförs av en utsedd arbetsgrupp bestående av representanter från de olika avdelningarna. Arbetsgruppen kommer att kartlägga nuläget inom organisationen och skapa en handlingsplan som stöd för att konkretisera mål och aktiviteter som utvecklar verksamhetens barnrättsarbete.

Barnrättsresans process i korthet

Barnrättsresan genomförs i fyra steg som bygger på varandra. Stegen kan göras från början, eller fristående beroende på var ni befinner er i er arbetsprocess. I stegen får du kunskap, verktyg och lärande exempel från verksamheter som redan har kommit en bit på vägen i sitt barnrättsarbete. Varje steg är uppdelat i fyra moment:

  • Individuell inlärning
  • reflektion och planering
  • utvecklingsarbete
  • gemensam uppföljning

Genom momenten får deltagarna egen fördjupad kunskap, samtidigt som de får tid att tillsammans tolka kunskapen genom reflektion och dialog för att omvandla kunskapen till praktik i den egna verksamheten.

Arbetet med att säkerställa rättigheterna i barnkonventionen är ett ständigt pågående arbete - därför är Barnrättsresan cyklisk. Det betyder att ni inte är i slutet av ert barnrättsarbete när Barnrättsresan är klar, utan att det kan lägga grunden för ett framtida utvecklingsarbete där Barnrättsresan börjar om.

Barnrättsresans process

Skapa förutsättningar för er barnrättsresa

I anslutning till att beslut tas om att genomföra en barnrättsresa så kan det vara till hjälp för organisationens ledning att undersöka och fastställa de aktuella förutsättningarna för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen i organisationen.

Kartlägg förutsättningarna

Barnombudsmannen har tagit fram ett särskilt kartläggningstest som riktar sig till beslutsfattare som syftar till att ge en bild över vilka strategiska och systematiska förutsättningarna i organisationen. Resultatet kan användas som underlag för vad ledningen behöver göra för att stärka förutsättningarna.

Karläggningstestet för kommuner och regioner

Karläggningstestet för myndigheter

Lär dig mer om barnkonventionen

För kunna att vara ett bra stöd för organisationen i genomförandet av en Barnrättsresa är det viktigt att fördjupa sina kunskaper om barnkonventionen och barnrättsarbetet i organisationen.

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning om barnkonventionen som riktar sig särskilt till den som arbetar inom offentlig förvaltning/sektor. Vi rekommenderar dig som är beslutsfattare att gå igenom dessa två moduler:

Vad är barnkonventionen?

Ansvar för genomförande

Sätt igång

Ansvarig chef eller förtroendevald utser personer som ges mandat och resurser till att genomföra arbetet. Dessa personer ingår i Barnrättsresans arbetsgrupp. Det är framgångsrikt om arbetsgruppen som gör Barnrättsresan består av medarbetare med olika roller och kompetenser.

Utse en processledare för barnrättsresan

Processledaren är en av deltagarna i Barnrättsresans arbetsgrupp men har ett uttalat ansvar för att förbereda och leda de gemensamma träffarna.

Läs mer om rollen som processledare

Sätt ramar för arbetsgruppens uppdrag

Ni kanske redan nu har identifierat områden där ert barnrättsarbete behöver utvecklas eller så kommer ni fram till det genom er Barnrättsresa. Det är viktigt att vara öppen för de nya utvecklingsområden som identifieras genom Barnrättsresans process.

Informera internt för att ge gruppen goda förutsättningar

För att ge gruppen så bra förutsättningar som möjligt är det viktigt att alla berörda chefer informerar internt om att utvecklingsarbetet påbörjats och att ledningen står bakom arbetet.

Ditt engagemang under resans gång

I vissa moment ska deltagarna i Barnrättsresans arbetsgrupp utföra olika aktiviteter tillsammans med kollegor från sina egna förvaltningar, avdelningar eller enheter. Varje ansvarig chef behöver då utse vilka kollegor som bör vara involverade i de olika aktiviteterna samt säkerställa att arbetet ges tid och resurser. Aktiviteterna är alltid kopplade till organisationens verksamhet och kan handla om att förankra Barnrättsresan hos kollegorna, kartlägga nuläget av ert barnrättsarbete, föreslå aktiviteter till en handlingsplan eller att utvärdera resultatet av genomförda aktiviteter.

Du som ansvarig behöver även stämma av och godkänna arbetet som görs i Barnrättsresan, till exempel att stämma av utvecklingsområden för er verksamhet och godkänna föreslagna aktiviteter till den gemensamma handlingsplanen.

När det finns en godkänd handlingsplan som Barnrättsresan har resulterat i behöver ledning eller ansvarig chef implementera den i verksamheten, så att det ges tid och resurser och blir en del av organisationens ordinarie arbete