Processbeskrivning

Barnombudsmannens processtöd hjälper en arbetsgrupp i en kommun, region eller myndighet att utveckla barnrättsarbetet i verksamheten och leva upp till barnkonventionen.
Kvinna och pojke läser

Genom Barnrättsresan får deltagarna kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla barnrättsarbetet inom sin verksamhet. Processtödet är uppbyggt för att kunna användas både av de som är i början av sitt barnrättsarbete och för de som kommit lite längre.

Alla resor ser olika ut. Några startar sin resa från början, andra har redan kommit en bra bit på väg. Vissa resor omfattar ett arbete utifrån hela barnkonventionen, några berör delar eller kanske endast ett område. Hur just er resa ser ut bestämmer ni själva.

Barnrättsresan i korthet

Barnrättsresan genomförs i fyra steg som bygger på varandra. Stegen kan göras från början, eller fristående beroende på var ni befinner er i er arbetsprocess. I stegen får du kunskap, verktyg och lärande exempel från verksamheter som redan har kommit en bit på vägen i sitt barnrättsarbete.

Varje steg är uppdelat i fyra moment: Individuell inlärning, reflektion och planering, utvecklingsarbete och gemensam uppföljning. Genom momenten får deltagarna egen fördjupad kunskap, samtidigt som de får tid att tillsammans tolka kunskapen genom reflektion och dialog för att omvandla kunskapen till praktik i den egna verksamheten.

Efter det tredje steget, Skapa handlingsplan, så startar deltagarna arbetet med att genomföra handlingsplanen. När det arbetet är klart genomförs det fjädet steget, Följ upp barnrättsarbetet,  

Arbetet med att säkerställa rättigheterna i barnkonventionen är ett ständigt pågående arbete - därför är Barnrättsresan cyklisk. Det betyder att ni inte är i slutet av ert barnrättsarbete när Barnrättsresan är klar, utan att det kan lägga grunden för ett framtida utvecklingsarbete där Barnrättsresan börjar om.

Processens steg

Barnrättsresan genomförs i fyra steg som bygger på varandra.

Steg 1: Starta resan med rätt förutsättningar

Målet med detta steg är att skapa goda förutsättningar för det kommande utvecklingsarbetet genom fördjupad kunskap om barnkonventionen och en gemensam förståelse om målet och vägen framåt.

Steg 2: Kartlägg nuläget

I det här steget kartlägger ni nuläget vad gäller tillämpningen av barnkonventionen i er verksamhet. Ni analyserar resultatet och börjar skapa en bild av era utvecklingsbehov.

Steg 3: Skapa en handlingsplan

I det här steget väljer ni utvecklingsområden för ert fortsatta barnrättsarbete. Ni skapar en handlingsplan med mål och aktiviteter.

Steg 4: Följ upp barnrättsarbetet

I det avslutande steget ska ni utvärdera handlingsplanen tillsammans och följa upp det arbete ni har gjort för att stärka barnets rättigheter.

Varje steg är uppdelat i moment

Varje steg är i sin tur uppdelade i fyra återkommande moment. I dessa får deltagarna egen fördjupad kunskap, samtidigt som de får tid att tillsammans tolka kunskapen genom reflektion och dialog, för att sedan omvandla den till praktik i den egna verksamheten.

Barnrättsresans process: momenten i ett steg. Individuell förberedelse, reflektion och planering, utvecklingsarbete och gemensam uppföljning

Moment A - Individuell förberedelse

I det första momentet får deltagarna på egen hand fördjupa sin kunskap om barnkonventionen och de aktiviteter som ska utföra i respektive steg, för att vara pålästa och förberedda inför träffen med arbetsgruppen.

Moment B - Reflektion och planering

Här träffas arbetsgruppen med deltagare från de olika förvaltningarna och avdelningarna. Tillsammans samtalar de om barnkonventionens tillämpning i verksamheten samt gör planering för arbetet framåt.

Moment C - Utvecklingsarbete

Deltagarna genomför sen ett utvecklingsarbete tillsammans med kollegor från den egna verksamheten. Det kan till exempel vara att kartlägga nuläget i verksamheten eller att föreslå aktiviteter för att utveckla barnrättsarbetet.

Moment D - Gemensam uppföljning

När utvecklingsarbetet är klart träffas arbetsgruppen igen för att följa upp och utvärdera resultatet för hela verksamheten.

Roller

Barnrättsresan är uppbyggd för att stödja arbetet för en arbetsgrupp från olika förvaltningar, enheter eller avdelningar.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen är den grupp av tjänstepersoner som är utsedda att genomföra utvecklingsarbetet. Detta kan vara en grupp bestående av medarbetare från olika förvaltningar eller avdelningar, med roller som till exempel barnombud, barnrättsstrateg, demokratisamordnare eller andra särskilda funktioner med fokus på barnrätts- och demokratiarbete.

Processledare

För att arbetet med Barnrättsresan ska bli så bra som möjligt förespråkar Barnombudsmannen att arbetet leds av en processledare, som har ett uttalat ansvar att förbereda och leda de gemensamma dialogträffarna med arbetsgruppen.

Läs mer om rollen som processledare

Förtroendevalda och chefer

En barnrättsresa kan startas av ett beslut från en förtroendevald eller chef som har ett ansvar att säkerställa barnets rättigheter i en kommun, region eller myndighet. Uppdraget delegeras sen till de chefer i verksamheten som har ansvar för att barnrättsarbetet genomförs och som behöver skapa bra förutsättningar för detta arbete.

Vad du som förtroendevald eller chef behöver veta innan du startar er barnrättsresa