Lärande exempel från kommuner och regioner

En viktig del i Barnrättsresan är lärande exempel från andra kommuner och regioner.

Här har vi lärande exempel från de olika stegen i Barnrättsresan. Det kan till exempel gälla rapporter, kunskapsstöd eller annat lärande material om hur olika myndigheter har tillämpat barnkonventionen i sin verksamhet.   

Steg 1. Lär dig om barnkonventionen

Här är några exempel på övergripande policys och strategidokument från kommuner, med syfte att vägleda till ett aktivt och gemensamt barnrättsarbete.

Bodens kommun 

Skellefteå kommun

Tidaholms kommun 

Steg 2. Kartlägg nuläget

Nulägesanalyser kan göras på olika sätt och se olika ut.

Region Värmland pågår ett arbete med att ta fram en ny handlingsplan för hur de ska arbeta med barnrätt. En del i arbetet handlar om att få med barnens perspektiv.  

Region Värmlands handlingsplan för arbetet med barnets rättigheter

Göteborgs stad gjorde en kartläggning av stadens barnrättsliga arbete med anledning av att barnkonventionen blev lag

Kartläggning av Göteborgs Stads barnrättsliga arbete med anledning av att barnkonventionen blir lag 2020

Örebro kommun har gjort en nulägesanalys över barnrättsarbetet för att identifiera utvecklingsbehov och förbereda sig på att barnkonventionen blir lag.

Artikel om Örebros arbete med nulägesanalys

Kalmar kommun har gjort en kommunövergripande nulägesanalys där förutsättningar och konsekvenser för implementering av barnkonventionen har utretts.

Implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns verksamheter

Steg 3. Skapa en handlingsplan

Handlingsplaner kan se ut på olika sätt och vara olika omfattande. Här är några exempel på handlingsplaner från andras verksamheter:

Arvika kommuns handlingsplan för barnkonventionen

Barnets bästa - Plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun

Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun, 2018-2022

Göteborgs stads barnrättsplan 2022-2024

Region Uppsalas policy och handlingsplan

Skellefteå kommuns handlingsplan för barnrättsarbetet

Simrishamns kommun beslutade om en handlingsplan för att stärka barnets rättigheter för 2019-2022. Läs en artikel om hur samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med handlingsplanen och att låta barn och unga komma till tals i olika frågor.

Artikel om arbetet med handlingsplanen i Simrishamn

Steg 4. Följ upp barnrättsarbetet

Region Kronoberg har under ett antal år gjort ett barnbokslut som följer upp regionens ansvar för att omsätta barnets rättigheter i barnkonventionen.

Region Kronobergs barnbokslut 2022

Region Stockholm har gjort ett hållbarhetsbokslut som syftar till att följa upp att Region Stockholm rör sig i rätt riktning och har möjlighet att nå uppsatta hållbarhetsmål i budget, samt arbetar i linje med principerna i Region Stockholms Hållbarhetspolicy och prioriteringar i Hållbarhetsstrategin.

Hållbarhetsbokslut 2022 för Region Stockholm

Göteborgs stad har gjort ett barnbokslut. Syftet med barnbokslutet är att undersöka, synliggöra och bidra med underlag för ett fortsatt strategiskt och operativt arbete för säkerställande av barns mänskliga rättigheter inom nämndens uppdrag och ansvarsområden.

Göteborgs stad barnbokslut 2022

Stockholms stads barnombudsman tar vartannat år fram en rapport över stadens barnrättsarbete. Den senaste rapporten lyfter bland annat vilka grupper av barn som riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda.

Artikel om uppföljningen av barnrättsarbetet i Stockholm