Om Barnrättsresan

Barnrättsresan hjälper er att utveckla barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen.
Ungdomar på stan

Barnrättsresan vänder sig i första hand till tjänstepersoner i kommuner, regioner eller på myndigheter. Genom Barnrättsresan får deltagarna kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla sitt barnrättsarbete. Processtödet fungerar både för verksamheter som är i början av sitt barnrättsarbete och för de som kommit lite längre.

Så går Barnrättsresan till

Barnrättsresan genomförs i fyra steg som bygger på varandra. Arbetsgruppen ökar sin egen kunskap och sprider den vidare, får användbara verktyg, inspirationsfilmer och tar del av lärande exempel från verksamheter som redan har kommit en bit på vägen i sitt barnrättsarbete.

Varje steg består av fyra moment: Individuell inlärning, reflektion och planering, utvecklingsarbete och gemensam uppföljning. Genom momenten fördjupas arbetsgruppens kunskap, samtidigt som de får tid att tillsammans tolka kunskapen genom reflektion och dialog för att omvandla kunskapen till praktik i den egna verksamheten.

Barnrättsarbetet blir aldrig klart! Det betyder att ni inte är i slutet av ert barnrättsarbete när Barnrättsresan är klar, utan att ni förhoppningsvis har lagt grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete där barnrättsarbetet är integrerat i verksamhetens ordinarie planering.

Läs mer om processen

Två Barnrättsresor

Det finns två versioner av Barnrättsresan - en för myndigheter och en för kommuner och regioner. Detta är för att bättre kunna anpassa innehållet till respektive verksamhet och organisation. Båda resorna kan dock innehålla bra exempel från såväl myndigheter som kommuner och regioner, för att ge inspiration om hur andra har jobbat med barnrättsarbetet inom sin verksamhet.

Barnrättsresan för myndigheter

Barnrättsresan för kommuner och regioner

Bakgrund

Inför att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att stödja kommuner, regioner och särskilt berörda myndigheter med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnrättsresan är en del av det uppdraget.