Metoder och verktyg

I Barnrättsresan har vi samlat digitala verktyg, utbildningsmaterial och lärande exempel som hjälper er att utveckla arbetet med barns rättigheter.
Barn redovisar

Webbutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Webbutbildning om barnkonventionen

Test för att kartlägga nuläget

Barnombudsmannen har tagit fram flera test som kan användas för att kartlägga nuläget av barnrättsarbetet i en verksamhet på en grundläggande nivå. Resultatet som testen ger bygger på subjektiva bedömningar hos de som svarar och kan fungera som diskussionsunderlag och nulägesanalys för arbetet med barnkonventionen. I nuläget är testen anpassade efter kommunal verksamhet, men kan även användas av regioner och till viss del myndigheter. 

1. Förutsättningar för att genomföra barnkonventionen

Det här testet syftar till att undersöka förutsättningarna för att genomföra barnkonventionen i kommunen och på respektive förvaltning.

Testet bygger på tre områden:

 • Kunskap om barnkonventionen
 • Styrning, ledning och struktur
 • Kunskap om barns levnadsvillkor ur ett barnrättsperspektiv

Gör kartläggningstestet

2. Leva upp till grundprinciperna

Det här testet syftar till att ge en bild av hur kommunen lever upp till de krav som barnkonventionens grundprinciper ställer.

Testet utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper:

 • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
 • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
 • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Gör kartläggningstestet

3. Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen 

Det här testet vänder sig till beslutsfattare (förtroendevalda och chefer) på olika nivåer i kommunen. Syftet är att få en bild över vilka strategiska och systematiska förutsättningar som finns för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen i kommunen. Det kan användas som underlag för vad beslutsfattare behöver göra för att stärka förutsättningarna.

Testet utgår från:

 • Artikel 4: Genomförande av rättigheterna
 • Artikel 42: Informationsskyldighet om konventionen
 • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
 • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
 • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Gör kartläggningstestet

Tematest - Barns rätt till skydd mot våld 

Barnombudsmannen har tagit fram ett tematest som går på djupet inom ett område. 

Det första tematestet är ett kartläggningstest kring området våld mot barn och ger en nulägesanalys för verksamhetens arbete kring barns rätt till skydd mot våld.

Testet har ett särskilt fokus på hur man kan tänka kring barnets rätt till skydd mot våld och övergrepp (artikel 19). Resultatet som testen ger bygger på subjektiva bedömningar hos de som svarar och kan fungera som diskussionsunderlag och nulägesanalys för ert arbete med barns rätt till skydd mot våld och övergrepp.

Frågorna i testet utgår ifrån barnkonventionens fyra grundprinciper:

 • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
 • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
 • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Resultatet av dina svar kommer inte sparas av Barnombudsmannen. Efter genomfört test får du en resultatrapport som du själv kan spara ner eller skriva ut.​

Tematest - Barns rätt till skydd mot våld

Basprogram om våld mot barn


Barnafrid (Linköpings universitet) har en utbildning som ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad.

Barnafrids basutbildning om våld mot barn

Mina rättigheter

Mina rättigheter är en webbplats om barns och ungas mänskliga rättigheter. Den är fylld med kunskap, inspiration och lektioner – anpassad för pedagoger i både förskola och skola att lära ut om barnkonventionen. 

Mina rättigheter

Prövning av barnets bästa

Enligt Barnkonventionen ska den som fattar beslut som rör barn alltid kunna redogöra för hur barnets bästa har utretts och hur det har beaktats i beslutet eller ärendet.

Barnombudsmannen har tagit fram ett metodstöd som går igenom de delar som ingår i en strukturerad prövning av barnets bästa. Stödet passar både verksamheter som gör prövningar där barn berörs generellt och där ett enskilt barn eller en specifik grupp med barn berörs.

Gör en prövning av barnets bästa

Barns delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet. För att vara delaktig krävs att barnet får komma till tals och bli lyssnad på, att barnet får relevant information och att hen ges inflytande utifrån sin ålder och mognad.

Stöd för att lyssna på barn

Stöd för att anpassa information till barn

Webbinarium om barns rätt att komma till tals

Statistiska metoder

En viktig del i ett effektivt arbete med att säkerställa barnets rättigheter enligt barnkonventionen är att veta var rättighetskränkningarna sker eller i vilka grupper kommun, region eller stat behöver arbeta för att stärka rättigheterna.

Det är också viktigt att veta att de insatser som görs får önskad effekt, varför det behövs insamling av meningsfull data och indikatorer som är lätta att tolka. Om vi använder statistiska mätningar på rätt sätt är det kraftfulla verktyg som kan stärka barnets rättigheter i praktiken.

Webbseminarium om hur man kan använda statistiska metoder för att utveckla sitt barnrättsarbete

Revision för barns rättigheter

Beslut och verksamheter i kommuner och regioner har en avgörande betydelse om barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Revisionen av dessa verksamheter utgör därför en viktig del i att bidra till ett ökat barnrättsperspektiv.

Webbseminarium om barnkonventionens krav på styrning och uppföljning

Broschyr om hur revisionen kan granska efterlevnaden av barnkonventionen

Barnbokslut

Ett barnbokslut utgör ett komplement till det ordinarie årsuppföljningen och syftar till att visa på vad som gjorts för att genomföra barnkonventionen. Barnbokslutet visar på om och hur uppsatta mål och resursanvändning har påverkat barns och ungas levnadsvillkor. Bokslutet kan vara ett starkt verktyg för att beskriva och påtala de faktiska brister som gäller för barn.

Läs mer om barnbokslut

Webbseminarier

Webbseminarium om barnkonventionen som lag

Webbseminarium om hur man kan stärka barnrättsperspektivet genom att samverka

Webbseminarium om prövning av barns bästa

Webbseminarium om hur man kan använda statistiska metoder för att utveckla sitt barnrättsarbete

Webbseminarium om Unga Direkt

Webbseminarium om barnkonventionens krav på styrning och uppföljning

Lärande exempel

Inspireras av andras barnrättsarbete:

Så arbetar Skellefteå kommun med barnkonventionen

Örebro har gjort en nulägesanalys inför att barnkonventionen blir lag 

Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamn

Så arbetar Simrishamn med barnkonsekvensanalys

Så följs barnrättsarbetet upp i Stockholm

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. 

Barnkonventionen

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Vägledningen syftar till att underlätta för olika aktörer, bland annat vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen.

Vägledning

Allmänna kommentarer

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) publicerar så kallade allmänna kommentarer, om hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. Barnombudsmannen har översatt dem till svenska.

Allmänna kommentarer