Individuell förberedelse

Att göra en nulägesanalys

Utvecklingen av barnrättsarbetet på myndigheten måste grundas i kunskap om hur arbetet med barnkonventionen ser ut i verksamheten idag. En nulägesanalys synliggör vad som redan görs för att leva upp till barnkonventionen och visar på utvecklingsområden.

Barn som sitter i cirkel

En kartläggning kan göras på olika sätt. Den kan omfatta hela myndighetens verksamhet, eller delar av verksamheten. Kartläggningen av barnrättsarbetet kan också fokusera på en eller flera delar av barnkonventionen, som till exempel barnets rätt till skydd eller barnets demokratiska rättigheter.

Test för att kartlägga nuläget

Barnombudsmannen har tagit fram 3 kartläggningstester som kan användas för att kartlägga nuläget av barnrättsarbetet i en verksamhet på en grundläggande nivå. Resultatet som testen ger bygger på subjektiva bedömningar hos de som svarar och kan fungera som diskussionsunderlag och nulägesanalys för för barnrättsarbetet inom verksamheten.

1. Förutsättningar för att tillämpa barnkonventionen

2. Leva upp till grundprinciperna

3. Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen (för chefer)

Påbörja arbetet med er nulägesanalys

Varje deltagare börjar med att göra det första testet som syftar till att kartlägga förutsättningarna för att tillämpa barnkonventionen på er myndighet. Testet bygger på tre områden:

  • Kunskap om barnkonventionen och vilka krav den ställer
  • Styrning, ledning, strukturer och strategier för barns rättigheter
  • Barns levnadsvillkor ur ett barnrättsperspektiv

Vissa påståenden i testet kanske du enkelt kan svara på själv, andra kanske du behöver ta hjälp av en kollega för att kunna besvara. Skriv ut resultatet inför nästa moment.

Gör kartläggningstestet - Förutsättningar för att tillämpa barnkonventionen

Se film om barns delaktighet

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. 

Förbered dig inför mötet med din arbetsgrupp

I nästa moment ska ni i arbetsgruppen diskutera resultatet av kartläggningstestet. Förbered dig genom att fundera över dessa tre frågor:

  • Finns det något i resultatet som förvånade dig?
  • Vilka styrkor finns i arbetet med barns rättigheter i er verksamhet?
  • Vilka svagheter ser du?

Gå vidare till nästa moment

Fördjupning

Barnrätt i praktiken hos myndigheter

Många myndigheter har under 2017-2019 haft regeringsuppdrag att analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom myndighetens verksamhetsområde. Nedan finns analyser från några myndigheter som deltog i det uppdraget. Analyserna innehåller bland annat nulägesanalyser och handlingsplaner.

Socialstyrelsen

Myndigheten för familjerätt och föräldrarskapsstöd, Mfof

Myndigheten för delaktighet, Mfd

Skolinspektionen

Boverket

Webbutbildning om barnkonventionen

För att fördjupa din barnrättskunskap inför den gemensamma reflektionen i arbetsgruppen rekommenderar vi dig att genomföra modulen om barnkonventionens grundprinciper i Barnombudsmannens grundläggande webbutbildning om barnkonventionen:

Grundprinciperna