Lärande exempel från myndigheter

En viktig del i Barnrättsresan är lärande exempel från andra myndigheter.

Här har vi lärande exempel från de olika stegen i Barnrättsresan. Det kan till exempel gälla rapporter, kunskapsstöd eller annat lärande material om hur olika myndigheter har tillämpat barnkonventionen i sin verksamhet.  

Barnrätt i praktiken hos myndigheter

Många myndigheter har under 2017-2022 haft regeringsuppdrag att analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom myndighetens verksamhetsområde. Nedan finns rapporter från några myndigheter som deltog i det uppdraget. 

Boverket

Kulturrådet

Myndigheten för delaktighet, Mfd

Myndigheten för familjerätt och föräldrarskapsstöd, Mfof

Skolinspektionen

Skolverket

Socialstyrelsen

Mediemyndigheten

Försäkringskassan

Steg 1. Lär dig om barnkonventionen

Barnkonventionen och annan lagstiftning

Nedan är några exempel på myndigheter som har information om barnkonventionen som lag och annan lagstiftning.

Barnkonventionen i skolan, Skolverket

Lagar och rättigheter, SPSM

Barnkonventionen, Migrationsverket

Fördjupning

Många myndigheter har tagit fram utbildningsmaterial och webbplatser för att sprida kunskap om barnkonventionen och hur det går att arbeta med den. Här är några exempel:

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling, Boverket

Barnkonventionen i skolan, Skolverket

Barnrättsarbete, MFD

Diskussionsunderlag vid interna utbildningar om vad barnkonventionen innebär för SIS verksamhet, SIS

Steg 2. Kartlägg nuläget

Stöd för nulägesanalyser

Här finns några exempel på hur andra myndigheter har samlat in kunskap för att göra nulägesanalyser och identifiera utvecklingsbehov.

Brottsoffermyndigheten

Kulturrådet

Migrationsverket

Myndigheten för delaktighet, MFD

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Steg 3. Skapa en handlingsplan

Kunskapsspridning och handlingsplaner

Flera myndigheter har tagit fram information, särskilda aktiviteter och handlingsplaner om hur barnkonventionen kan genomföras i praktiken.

Brottsoffermyndigheten

Kulturrådet

Steg 4. Följ upp barnrättsarbetet

Barnombudsmannen har en publikation om hur revisionen kan granska för att stärka ett barnrättsperspektiv i offentliga verksamheter.

Så kan revisionen granska efterlevnaden av barnkonventionen

Migrationsverket har genomfört en kvalitetsuppföljning avseende den rättsliga och processuella kvaliteten i ärenden rörande asylsökande barn i familj.

Tematisk kvalitetsuppföljning avseende asylsökande barn i familj

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har genomfört en kvalitetsgranskning av myndighetens arbete med att implementera riktlinjer för prövningar av barnets bästa.

Kvalitetsgranskning av myndighetens arbete med att implementera riktlinjer för prövningar av barnets bästa