Utvecklingsarbete

Fortsätt kartläggningen

Nu är det dags att få en bild av hur ni lever upp till de krav som barnkonventionens grundprinciper ställer. Gör kartläggningstestet tillsammans med dina kollegor från din avdelning.

Två barn sitter på en skateramp

Testet utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
  • Artikel 3: Barnets bästa
  • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Barnets rätt att komma till tals

Skriv ut resultatet av testet inför nästa moment.

Gör kartläggningstest 2 - Leva upp till grundprinciperna

Reflektera över resultatet

Diskutera tillsammans följande frågor:

  • Vilka insikter har ni fått av resultatet?
  • Vilka styrkor finns i arbetet med barns rättigheter på er avdelning?
  • Vilka svagheter ser ni?
  • Finns det annan information som visar på vilka barnrättsliga utmaningar som finns?
  • Vilka områden har störst utvecklingsbehov?

Glöm inte att ta anteckningar från era diskussioner och att stämma av avdelningens nulägesbild med din chef.

Se film om att inkludera barn med funktionsnedsättning 

Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator, pratar om att vi måste våga utmana varandra i frågor som rör barn i särskolan. Rakel Eriksson, ungdomsledare Unga synskadade, ger tips på hur resurspersonal borde tänka kring elever med behov av särskilt stöd. 

Förbered dig inför mötet med arbetsgruppen

I nästa moment träffar du din arbetsgrupp för Barnrättsresan igen. 

Ta med dig resultatet från testet och anteckningar från era diskussioner till nästa möte.

Gå vidare till nästa moment