Gemensam uppföljning

Presentera resultatet från kartläggningen

Börja med att presentera nuläget gällande hur respektive  avdelning lever upp till de krav som barnkonventionen ställer. Lyft också de utvecklingsbehov ni såg i testresultaten. 

Flera barn på lekparken

Diskutera resultaten från båda kartläggningstesten

Utgå från resultaten av de båda kartläggningstesten för att få en gemensam bild av nuläget. Diskutera följande frågor:

  • Vilka styrkor och brister finns i arbetet med barnkonventionen på vår myndighet?
  • Vilka områden har störst utvecklingsbehov?
  • Finns områden med gemensamma utvecklingsbehov för hela myndigheten?
  • Finns specifika utvecklingsbehov för olika avdelningar?

Sammanställ gemensamma resultat för hela myndigheten

  • Sammanställ resultaten till en gemensam nulägesanalys.
  • Sammanställ en gemensam lista med samtliga utvecklingsbehov ni ser i er verksamhet.

Förbered er inför nästa steg

Nu har ni kartlagt ert nuläge och identifierat förslag på områden med utvecklingsbehov. I nästa steg ska ni stämma av den gemensamma nulägesanalysen med era respektive chefer och ni ska även göra en handlingsplan där ni identifierar mål och aktiviteter för myndighetens utvecklingsarbete.

Gå vidare till nästa steg i Barnrättsresan