Utvecklingsarbete

Berätta om nuläge och utvecklingsområden

Tillsammans med kollegorna på er förvaltning eller avdelning ska ni nu bryta ner de övergripande målen till aktiviteter. 

Tre pojkar på väg

Börja med att informera dina kollegor om:

  • Resultatet av nulägesanalysen
  • Den påbörjade handlingsplanen med valda utvecklingsområden och mål

Föreslå aktiviteter

Fundera nu tillsammans på vilka aktiviteter ni behöver utföra i er verksamhet för att nå de övergripande målen inom de valda utvecklingsområdena. Fundera även på vilka indikatorer ni behöver sätta för att mäta resultatet av aktiviteterna. Fyll därefter i handlingsplanen:

  • Aktivitet
  • Ansvarig
  • Tid
  • Resurser
  • Indikatorer

Säkerställ att aktivitetslistan är förankrad med er chef innan den inkluderas i den övergripande handlingsplanen.  

Lär av andra

Simrishamns kommun har i flera år arbetat med barnkonsekvensanalyser för att tidigt fånga upp barn med särskilda behov i skolan. Med hjälp av barnkonsekvensanalyserna arbetar kommunen för att leva upp till barnets rätt till utbildning och garantera likvärdighet i skolan.

Artikel om Simrishamns arbete med barnkonsekvensanalys

Förbered dig inför mötet med din arbetsgrupp

I nästa moment träffar du din arbetsgrupp för Barnrättsresan igen.

Innan det mötet behöver du skicka aktivitetslistan till Barnrättsresans processledare, som sammanställer alla deltagares aktivitetslistor till en gemensam handlingsplan.

Därefter skickar processledaren ut den sammanställda handlingsplanen till alla deltagare igen, som kan läsa igenom den inför nästa möte med arbetsgruppen. 

Gå vidare till nästa moment

 

Metoder och verktyg

Barnombudsmannen har tagit fram metoder och verktyg för tillämpningen av barnkonventionen i olika frågor. Kanske kan någon av dessa passa i genomförandet av era aktiviteter?

Webbutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Webbutbildning om barnkonventionen

Mina rättigheter

Mina rättigheter är en webbplats om barns och ungas mänskliga rättigheter. Den är fylld med kunskap, inspiration och lektioner – anpassad för pedagoger i både förskola och skola att lära ut om barnkonventionen.

Mina rättigheter

Prövning av barnets bästa

Enligt Barnkonventionen ska den som fattar beslut som rör barn alltid kunna redogöra för hur barnets bästa har utretts och hur det har beaktats i beslutet eller ärendet. För att göra detta krävs en systematisk och strukturerad prövning, som ofta går under namnet barnkonsekvensanalys.

Webbseminarium om prövning av barns bästa

Skriftligt stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner 

Faktablad om barnkonsekvensanalys

Statistiska metoder

Det är viktigt att veta att de insatser som görs får önskad effekt, varför det behövs insamling av meningsfull data och indikatorer som är lätta att tolka. Om vi använder statistiska mätningar på rätt sätt är det kraftfulla verktyg som kan stärka barnets rättigheter i praktiken.

Webbseminarium om hur man kan använda statistiska metoder för att utveckla sitt barnrättsarbete

Unga direkt

Unga Direkt är en metod som Barnombudsmannen tagit fram för att inspirera dig som arbetar med barn – direkt eller indirekt – att lyssna på vad barn och ungdomar själva tycker i olika frågor.

Webbseminarium om Unga Direkt

Unga Direkt

 

Se fler metoder och verktyg