Individuell förberedelse

Att göra en nulägesanalys

Utvecklingen av barnrättsarbetet måste grundas i kunskap om hur arbetet med barnkonventionen ser ut idag. En nulägesanalys synliggör vad som redan görs för att leva upp till barnkonventionen och visar på utvecklingsområden.

Barn som sitter i cirkel

Utvecklingen av barnrättsarbetet måste grundas i kunskap om hur arbetet med barnkonventionen ser ut idag. En nulägesanalys synliggör vad som redan görs för att leva upp till barnkonventionen och visar på utvecklingsområden.

En kartläggning kan göras på olika sätt. Den kan omfatta en hel verksamhet, som en kommun, eller delar av verksamheten, till exempel en förvaltning eller avdelning.

Kartläggningen av barnrättsarbetet kan också fokusera på en eller flera delar av barnkonventionen, som till exempel barnets rätt till skydd eller barnets demokratiska rättigheter.

Test för att kartlägga nuläget

Barnombudsmannen har tagit fram 3 kartläggningstester som kan användas för att kartlägga nuläget av barnrättsarbetet i en verksamhet på en grundläggande nivå. Resultatet som testen ger bygger på subjektiva bedömningar hos de som svarar och kan fungera som diskussionsunderlag och nulägesanalys för arbetet med barnkonventionen. 

1. Förutsättningar för att genomföra barnkonventionen

2. Leva upp till grundprinciperna

3. Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Påbörja arbetet med er nulägesanalys

Börja med att göra det första testet som syftar till att kartlägga förutsättningarna för att genomföra barnkonventionen i en verksamhet, till exempel förvaltning eller avdelning. Testet bygger på tre områden:

  • Kunskap om barnkonventionen och vilka krav den ställer
  • Styrning, ledning, strukturer och strategier för barns rättigheter
  • Barns levnadsvillkor ur ett barnrättsperspektiv

Vissa påståenden i testet kanske du enkelt kan svara på själv, andra kanske du behöver ta hjälp av en kollega för att kunna besvara. Skriv ut resultatet inför nästa moment.

Gör kartläggningstestet

Se film om barns delaktighet

Maria Thell, barnombud Maskrosbarn, pratar om att skapa förutsättningar för att barn ska kunna berätta. Det är vuxnas ansvar att skapa miljöer som främjar samtal med barn. 

Förbered dig inför mötet med din arbetsgrupp

I nästa moment ska du diskutera resultatet av kartläggningen med dina kollegor i arbetsgruppen. Förbered dig genom att fundera över dessa tre frågor:

  • Finns det något i resultatet som förvånade dig?
  • Vilka styrkor finns i arbetet med barns rättigheter i din verksamhet?
  • Vilka svagheter ser du?

Gå vidare till nästa moment