För dig som chef

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Som chef har du ett ansvar för att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter på er myndighet. Barnombudsmannen har tagit fram Barnrättsresan, ett processtöd som hjälper verksamheter att leva upp till barnkonventionen.
Vuxna och en flicka tar en groupie

Olika förutsättningar

Alla myndigheter har olika förutsättningar i sitt barnrättsarbete.

Myndigheternas närhet till att möta barn i sin verksamhet påverkar arbetet med barnrätt. En del myndigheter träffar barn direkt, medan andra myndigheter sprider kunskap eller inspekterar efterlevnaden av lagar och riktlinjer. Det är dock lika viktigt för alla myndigheter att utveckla sitt barnrättsarbete.

Det skiljer sig åt hur barnrättsperspektivet ingår i myndigheternas förordningar och vad som står i den lagstiftning som berör myndigheten. Det skiljer sig också åt hur det framgår i regleringsbrevet att myndigheten ska arbeta med barnkonventionen.

Många myndigheter startar sitt förändringsarbete genom ett regeringsuppdrag, men man kan självklart sätta igång ett barnrättsarbete på eget initiativ.

Sätt igång en barnrättsresa

Genom att sätta i gång en barnrättsresa tar ni som myndighet ansvar för att er verksamhet arbetar för att tillämpa de krav som barnkonventionen ställer.

Vanligtvis tar myndighetschefen beslutet om att sätta igång en barnrättsresa och utifrån organisationsstrukturen bestämma vilka avdelningar som ska vara representerade i arbetsgruppen. Ansvaret för arbetet med Barnrättsresan delegeras sedan till en eller flera avdelningschefer som tar arbetet vidare.

Barnrättsresan genomförs av en utsedd arbetsgrupp bestående av representanter från de olika avdelningarna. Arbetsgruppen kommer att kartlägga nuläget inom myndigheten och skapa en handlingsplan som stöd för att konkretisera mål och aktiviteter som utvecklar myndighetens barnrättsarbete.

Om Barnrättsresan

Läs mer om Barnrättsresans process

Gör så här för att starta en barnrättsresa:

 • Ansvarig avdelningschef/chefer utser personer som ges mandat och resurser att genomföra arbetet. Dessa personer ingår i Barnrättsresans arbetsgrupp.

Det är framgångsrikt om arbetsgruppen som gör Barnrättsresan består av medarbetare med olika roller och kompetenser.

 • Utse en processledare för barnrättsresan.

Processledaren är en av deltagarna i Barnrättsresans arbetsgrupp men har ett uttalat ansvar för att förbereda och leda de gemensamma träffarna.

Läs mer om rollen som processledare

 • Sätt ramar för arbetsgruppens uppdrag.

Ni kanske redan nu har identifierat områden där ert barnrättsarbete behöver utvecklas eller så kommer ni fram till det genom er Barnrättsresa. Det är viktigt att vara öppen för de nya utvecklingsområden som identifieras genom barnrättsresans process.

 • Informera internt för att ge gruppen goda förutsättningar.

För att ge gruppen så bra förutsättningar som möjligt är det viktigt att varje avdelningschef informerar internt om att utvecklingsarbetet påbörjats och att ledningen står bakom arbetet.

Ditt engagemang under resans gång:

I vissa moment ska deltagarna i Barnrättsresans arbetsgrupp utföra olika aktiviteter tillsammans med några av sina kollegor från den egna avdelningen. Varje avdelningschef behöver utse vilka kollegor som bör vara involverade i de olika aktiviteterna samt säkerställa att arbetet ges tid och resurser. Aktiviteterna är alltid kopplade till avdelningens verksamhet och kan handla om att förankra Barnrättsresan hos kollegorna, kartlägga nuläget av ert barnrättsarbete, föreslå aktiviteter till en handlingsplan samt utvärdera resultatet av genomförda aktiviteter.

Du som avdelningschef behöver även stämma av och godkänna arbetet som görs i Barnrättsresan, till exempel att stämma av utvecklingsområden för er verksamhet och godkänna föreslagna aktiviteter till den gemensamma handlingsplanen.

När det finns en godkänd handlingsplan som Barnrättsresan har resulterat i behöver avdelningschefen implementera den i verksamheten, så att det ges tid och resurser och blir en del i det ordinarie barnrättsarbetet.

Ditt ansvar som avdelningschef

För att vara ett bra stöd för arbetsgruppen är det viktigt att fördjupa sina kunskaper om barnkonventionen och barnrättsarbetet på myndigheten.

Lär dig mer om barnkonventionen

Kunskap om barnkonventionen är avgörande för att den ska kunna genomföras. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning om barnkonventionen som riktar sig särskilt till den som arbetar inom offentlig förvaltning/sektor. Vi rekommenderar dig som är avdelningschef att gå igenom dessa två moduler:

Barnkonventionen på 15 min

Ansvar för genomförande

Kartlägg nuläget på myndigheten

Barnombudsmannen har tagit fram flera test som kan användas för att kartlägga nuläget av barnrättsarbetet i en verksamhet på en grundläggande nivå. Det finns ett test med syftet att få en bild över vilka strategiska och systematiska förutsättningar som finns för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen på myndigheter. Resultatet bygger på subjektiva bedömningar av de som svarar och kan användas som underlag för vad beslutsfattare behöver göra för att stärka förutsättningarna.

Testet utgår från:

 • Artikel 4: Genomförande av rättigheterna
 • Artikel 42: Informationsskyldighet om konventionen
 • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
 • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
 • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Gör kartläggningstestet - Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Framgångsfaktorer kring arbete med barnrätt

Många myndigheter deltog 2017-2019 i regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken, med uppdraget att utveckla sitt barnrättsarbete inför att barnkonventionen skulle bli lag. Detta är framgångsfaktorer som har identifierats av berörda myndigheter:

 • Stärk ledningens engagemang för barnrättsarbetet. Styrningen är central för ett lyckat barnrättsarbete. En pådrivande faktor i implementeringen av barnkonventionen är att myndighetens ledning och generaldirektör sätter frågan på agendan.
 • Tydliggör och förankra hur myndighetens grunduppdrag förhåller sig till barnrättsperspektivet: Definiera hur ni möter barn som målgrupp i er verksamhet, hur barnrättsperspektivet beskrivs i er förordning samt hur barnkonventionen överensstämmer med den lagstiftning ni främst arbetar från.
 • Besluta om mål för barnrättsarbetet: Förekomsten av mål tydliggör för medarbetare vad syftet med barnrättsarbetet är och skapar mandat för arbetet inom organisationen.
 • Säkra tillräcklig kompetens hos medarbetare och chefer: Att ge medarbetarna kunskap om barnrätt och barnkonventionen är grundläggande för att skapa rätt förutsättningar för det kommande barnrättsarbetet. Detta kan göras på olika sätt beroende på myndighetens storlek och förutsättningar. Mindre myndigheter har bra möjlighet att genomföra utbildningsinsatser riktade till samtliga medarbetare, medan större myndigheter kanske riktar insatserna till specifika målgrupper, såsom jurister, handläggare och chefer.
 • Implementera barnrättsperspektivet i befintliga styrdokument och processer:
  Barnrättsarbetet bör integreras i myndighetens ordinarie styrdokument och verksamhetsplaner. Det är en framgångsfaktor om arbetet införs i befintliga processer och metodstöd, till exempel framtagande av verklighetstrogna scenarier eller stöd vid prövning av barnets bästa.
 • Tydliggör och fördela ansvaret för barnrättsarbetet: Det är viktigt att det finns ett tydligt ansvar för barnrättsarbetet. Initialt kan arbetet bedrivas i projektform, för att sedan integreras i ordinarie organisationsstruktur.
 • Följ upp barnrättsarbetet: Det är viktigt att barnrättsarbetet följs upp. Genom att integrera barnrättsarbetet i myndighetens ordinarie styrdokument blir uppföljningen av arbetet med barnets rättigheter del i myndighetens löpande verksamhetsuppföljning.