Reflektion och planering

Bestäm utvecklingsområden

I förra steget identifierade ni troligtvis många utvecklingsområden för ert barnrättsarbete. Nu är det dags att tillsammans i arbetsgruppen besluta om vilka områden ni vill fokusera på i er handlingsplan.

Flicka och pojke leker

Ta hjälp av frågorna nedan:

 • Hur många utvecklingsområden kan vi fokusera på? Vad är en realistisk ambition?
 • Finns direktiv eller ramar för arbetsgruppens arbete, som påverkar hur vi bör prioritera?
 • Är något utvecklingsområde en förutsättning för de andra, och behöver prioriteras först?
 • Ser vi några risker som behöver hanteras?

Formulera ambitionsnivå

När ni har valt vilka utvecklingsområden ni ska fokusera på är det klokt att också kort formulera och dokumentera hur ni prioriterat och övergripande vad ni vill uppnå på 2-3 års sikt. Då är ni väl förberedda för att möta frågor och funderingar vilket kommer underlätta när den konkreta handlingsplanen så småningom ska kommuniceras och förankras internt. Ni kommer också ha användning av dokumentationen när ni ska utvärdera ert arbete med Barnrättsresan samt fortsätta ert barnrättsarbete framåt. 

Påbörja er handlingsplan

Nu är det dags att börja skapa er gemensamma  handlingsplan. Kanske har ni redan en mall eller ett system i er verksamhet som passar bra att använda? Annars har Barnombudsmannen tagit fram exempel på en mall, som ni kan använda som ett gemensamt arbetsdokument.

Exempel på handlingsplan

I det här momentet ska ni fylla i:

 • Prioriterade områden
 • Övergripande mål

Till exempel:

 • Prioriterat område: Barns levnadsvillkor
 • Övergripande mål: Vi behöver ökad kunskap om barns levnadsvillkor genom kvalitativa och kvantitativa metoder

 • Prioriterat område: Säkerställ barnets bästa
 • Övergripande mål: Ta fram riktlinjer för hur och när prövning av barnets bästa bör göras inom verksamheten 

 • Prioriterat område: Kunskapslyft
 • Övergripande mål: Vår myndighet ska utveckla vårt barnrättsarbete för att leva upp till barnkonventionen

Förbered er inför nästa moment

I nästa moment är det dags att tillsammans med kollegorna på respektive avdelning bryta ner de övergripande målen till aktiviteter på avdelningen.

Då är det viktigt att alla använder samma mall, så att det sen blir enkelt att sammanställa aktiviteterna i den gemensamma handlingsplanen.

Gå vidare till nästa moment