Individuell förberedelse

Det här är Barnrättsresan

Resan startar genom ett myndighetsbeslut på ledningsnivå och utförs av en arbetsgrupp som består av utvalda medarbetare från olika avdelningar på myndigheten.

Genom Barnrättsresan får arbetsgruppen kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla barnrättsarbetet inom er myndighet. Inom arbetsgruppen utses en processledare, som samordnar gruppens arbete. Resan genomförs i fyra steg, i vilka deltagarna först inhämtar egen kunskap, för att sen samarbeta antingen med deltagarna i arbetsgruppen eller med kollegor och chef på den egna avdelningen.

Läs mer om Barnrättsresans process

För att kunna genomföra resan behöver du först få fördjupad kunskap om barns rättigheter, barnkonventionen och förutsättningar för barnrättsarbetet på en myndighet.

Alltid barnet i fokus

I ett barnrättsarbete är det viktigt att hela tiden utgå från barnrättsperspektivet. Ett barnrättsperspektiv innebär ett perspektiv som motsvarar barnkonventionens barnsyn. Barnkonventionens barnsyn kan beskrivas som den attityd till barn som de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12 tillsammans formar.

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.

  • Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

  • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Myndigheters barnrättsarbete

Olika förutsättningar

Alla myndigheter har olika förutsättningar i sitt barnrättsarbete. I Barnrättsresan har vi därför valt att dela in Sveriges myndigheter i tre kategorier:

  • Utförarmyndigheter: myndigheter som träffar barn direkt i sitt arbete och därmed tillämpar lagstiftning i mötet med barn.

  • Kunskapsmyndigheter: myndigheter som arbetar med att sprida information och kunskap inom ett verksamhetsområde.

  • Tillsynsmyndigheter: myndigheter som inspekterar och säkerställer efterlevnad av lagar och riktlinjer inom ett verksamhetsområde.

Myndigheternas närhet respektive avstånd till att möta barn i verksamheten påverkar arbetet med barnrätt. Därför är det viktigt inför ett barnrättsarbete att reflektera över på vilket sätt barn är en målgrupp för myndigheten och när barnrättsperspektivet är relevant att beakta i verksamheten.

Det skiljer sig också åt om och hur barnrättsperspektivet ingår i myndigheternas förordningar. Vissa myndigheter arbetar utifrån lagstiftning som till stor del anses omfatta barnkonventionen, andra myndigheter arbetar utifrån närliggande lagar och konventionen, som till exempel skollagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En viktig del i barnrättsarbetet är därför att tydliggöra barnkonventionens ställning i relation till den lagstiftning som myndigheten primärt arbetar utifrån.

Öka din kunskap om barnkonventionen

För att barnkonventionen ska kunna genomföras och varje barn få sina rättigheter tillgodosedda, behöver alla med ansvar för barnkonventionen ha kunskap om rättigheterna i konventionen. Det behöver också finnas en förmåga att tillämpa rättigheterna i praktiken.

Vuxen och barn balanserar

 

Webbutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Gör nu de tre första utbildningsmodulerna och ta dig tid att reflektera över frågorna som ställs.

Barnkonventionen på 15 minuter

Grundprinciperna

Ansvar för genomförande

Allmänna kommentarer

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) publicerar så kallade allmänna kommentarer, som ger vägledning om hur olika artiklar och teman i barnkonventionen ska tolkas. De allmänna kommentarerna är inte juridiskt bindande, men har med tiden fått en relativt stark ställning som tolkningsstöd. Barnombudsmannen har översatt dem till svenska.

Allmänna kommentarer

Vägledning

Regeringen har tagit fram en vägledning som avser att utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Det som är i fokus för vägledningen är att redogöra för de folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell konvention eftersom dessa skiljer sig från de rättskällor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.

Vägledningen, Regeringens webbplats

Webbseminarium om vägledningen

Se film om barns lika villkor 

I Barnrättsresan kommer du att få se korta filmer från UR:s serie Rättighetsbärarna. Genom filmerna får du ta del av olika resonemang kring barns rättigheter från både barn och vuxna.

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att var du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. 

Förbered dig inför mötet med din arbetsgrupp

I nästa moment ska du och dina kollegor som ingår i Barnrättsresans arbetsgrupp sätta ramarna för utvecklingsarbetet på er myndighet.

Fundera på vad ni är för typ av myndighet och hur ni kommer i kontakt med barn eller hur barn berörs av er myndighet. Vilka lagar arbetar ni efter och hur överensstämmer dem med barnkonventionen?

Gå vidare till nästa moment