Översikt av kartläggningstest Tema - Barns rätt till skydd mot våld: översikt

Introduktion

Barnombudsmannen har tagit fram ett tematest som går på djupet inom ett område. 

Det första tematestet är ett kartläggningstest kring området våld mot barn och ger en nulägesanalys för verksamhetens arbete kring barns rätt till skydd mot våld.

Testet har ett särskilt fokus på hur man kan tänka kring barnets rätt till skydd mot våld och övergrepp (artikel 19). Resultatet som testen ger bygger på subjektiva bedömningar hos de som svarar och kan fungera som diskussionsunderlag och nulägesanalys för ert arbete med barns rätt till skydd mot våld och övergrepp.

Frågorna i testet utgår ifrån barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
  • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
  • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Resultatet av dina svar kommer inte sparas av Barnombudsmannen. Efter genomfört test får du en resultatrapport som du själv kan spara ner eller skriva ut.​

Nedan listas en översikt av testets frågor/påstående så. Frågorna kan även användas som underlag till diskussion och i workshops.

Översikt över testets frågor/påståenden

Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering

Vi vet hur många barn som utsätts för våld inom vårt verksamhetsområde.

Vi vet vilka grupper av barn som är i särskild risk för att utsättas för våld.

Vi vet vilka former av våld som kan finnas för enskilda barn och för barn som grupp.

Vi har tagit fram information om vart man kan vända sig om man utsätts för våld som är tillgänglig och anpassad för alla barn.

Vi tar reda på om det finns grupper av barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa

Vi beaktar och bedömer barnets bästa vid beslut och åtgärder som ska förebygga att barn utsätts för våld. 

När vi beaktar och bedömer barnets bästa i samband med åtgärder och beslut som påverkar barn, så överväger vi alltid om barnets rätt till frihet från våld påverkas - direkt eller indirekt.

När vi i vår verksamhet hanterar frågor som berör våld mot vuxna så beaktar och bedömer vi även barnets bästa, i de fall där barn kan påverkas. 

Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling

Vi arbetar aktivt för att förebygga våld mot barn.

Vi har utvecklat system för samverkan för att ge stöd och skydd för barn som utsatts för våld.

Vi har rutiner för när och hur vi ska göra orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan.

Vi har rutiner för hur vi ska agera när barn misstänks ha utsatts för våld.

Vi har kunskap om hur man bör agera när barn utsatts för våld.

Vi genomför kompetenshöjande insatser om hur våld mot barn kan förebyggas.

Vi genomför kompetenshöjande insatser för hur vi ska agera när ett barn utsatts för våld.

Vi genomför kompetenshöjande insatser för hur vi kan upptäcka att barn utsätts för våld.

Vi genomför informations- och kompetensinsatser riktade direkt till barn  om vilket stöd och skydd man kan få när man utsatts för våld eller övergrepp.

Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Vi har system och metoder för att låta barn komma till tals när de utsatts för våld.

Vi använder våra system och metoder för att låta barn komma till tals när de utsatts för våld.

Vi har kunskap/tar fram kunskap om hur vi kan prata med barn som utsatts för våld.

Vi tar in barns röster i det förebyggande arbetet med att motverka våld mot barn.

Vi tar in barns röster vid framtagande av information om våld och övergrepp mot barn.

Vi har kontinuerliga utvärderande samtal med barn som utsätts för våld och som berörs av vår verksamhet.