Översikt av kartläggningstest 3: Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Introduktion

Det här testet vänder sig till beslutsfattare (förtroendevalda och chefer) på olika nivåer i kommunen. Syftet är att få en bild över vilka strategiska och systematiska förutsättningar som finns för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen i kommunen. Det kan användas som underlag för vad beslutsfattare behöver göra för att stärka förutsättningarna.

Testet utgår från:

  • Artikel 4: Genomförande av rättigheterna
  • Artikel 42: Informationsskyldighet om konventionen
  • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
  • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
  • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Nedan listas en översikt av testets frågor/påstående så. Frågorna kan även användas som underlag till diskussion och i workshops.

Översikt över testets frågor/påståenden

Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Det finns kommunövergripande beslut om att och hur barnkonventionen ska genomföras.

Vi synliggör i kommunens styrdokument hur barnkonventionen ska genomföras. 

Vi har beslutat om metoder och arbetssätt för att utveckla arbetet med barnkonventionens genomförande.

Kommunens budget utgår från barnkonventionen.

Det finns direktiv om hur barnkonventionen ska genomföras i nämndernas och förvaltningarnas styrdokument.

Det finns strukturer för hur arbetet med barnkonventionen ska återkopplas till beslutsfattare.

Jag har relevanta kunskaper om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken.

Det finns en särskilt utsedd funktion eller funktioner som har till uppgift att utveckla arbetet med barnkonventionens genomförande.

Vi har beslutat om och genomfört kompetenshöjande insatser om barnkonventionen.

Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ligger till grund för beslut och prioriteringar som rör barn.

När vi fattar beslut gör vi det med underlag om hur det tillgodoser barnets bästa.

Det finns strukturer för att möjliggöra att barn kan komma till tals. 

Det finns strukturer för att beakta barn och ungas åsikter utifrån ålder och mognad.

Vi samverkar både internt i kommunen och med externa aktörer för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen. 

Vi tar reda på om det finns grupper av barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda.