Översikt av kartläggningstest 2: Leva upp till grundprinciperna

Introduktion

Det här testet syftar till att ge en bild av hur kommunen lever upp till de krav som barnkonventionens grundprinciper ställer.

Testet utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
  • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
  • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals
  • Nedan listas en översikt av testets frågor/påstående så. Frågorna kan även användas som underlag till diskussion och i workshops.

Översikt över testets frågor/påståenden

Nedan listas en översikt av testets frågor/påstående så. Frågorna kan även användas som underlag till diskussion och i workshops.

Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering

Vår förvaltning tar reda på om det finns grupper av barn inom vårt verksamhetsområde som inte får sina rättigheter tillgodosedda.  

Vår förvaltning använder kunskap om barns levnadsvillkor för att säkerställa att alla barn har likvärdig tillgång till sina rättigheter.

Vår förvaltning säkerställer att platser, verksamheter och information är tillgängliga för alla barn.  

Vår förvaltning förebygger och åtgärdar diskriminering mot/av barn

Vår förvaltning erbjuder information som är tillgänglig och anpassad till barn om var barnet kan vända sig om hen blir diskriminerad.

Vid omorganiseringar och andra större förändringar analyserar vår förvaltning hur barnets rättigheter kan påverkas av förändringen. 

Artikel 3, bedöma och beakta barnets bästa 

Det finns kommunövergripande beslut om att och hur vi ska göra prövningar av barnets bästa.

Det finns arbetssätt, rutiner och stöd för att göra systematiska prövningar av barnets bästa. 

Vår förvaltning gör prövningar av barnet bästa inför beslut och åtgärder som rör barn. 

Vår förvaltning redovisar och analyserar konsekvenser och effekter av olika handlingsalternativ vid beslut och åtgärder som rör barn.

Vi dokumenterar hur vi har kommit fram till vad som är barnets bästa

Beslutsfattare efterfrågar prövningar av barnets bästa.

Vi följer upp hur prövningar av barnets bästa fungerar.

Artikel 6, barnets rätt till liv och utveckling

Vi utgår ifrån en helhetsyn på barnet utifrån barnkonventionens rättigheter.

Vi säkerställer varje barns rätt till utveckling utifrån barnkonventionen.

Det finns strukturer för intern samverkan i vår kommun så att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Det finns strukturer för att samverka med externa aktörer för att säkerställa barnets rättigheter. 

Vår förvaltning samverkar internt för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Vår förvaltning har rutiner för samverkan för barn som är i en utsatt situation för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda. 

Artikel 12, barns rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade utifrån ålder och mognad.

Vår förvaltning har metoder och rutiner för att låta barn komma till tals som är anpassade utifrån barnets ålder och mognad.  

Vi använder både kvalitativa och kvantitativa metoder för att möjliggöra att barn kommer till tals.

Vår förvaltning har kunskap om hur vi ska möjliggöra att barn kan komma till tals i frågor som rör dem.  

Vår förvaltning har kunskap om hur vi kan använda den information vi får från barn.  

Vi ger återkoppling till barn när vi har lyssnat till dem och inhämtat deras åsikter.