Översikt av kartläggningstest 1: Förutsättningar för att genomföra barnkonventionen:

Introduktion

Det här testet syftar till att undersöka förutsättningarna för att genomföra barnkonventionen i kommunen eller regionen, på respektive förvaltning.

Testet bygger på tre områden:

  • Kunskap om barnkonventionen
  • Styrning, ledning och struktur
  • Kunskap om barns levnadsvillkor ur ett barnrättsperspektiv

Översikt över testets frågor/påståenden

Nedan listas en översikt av testets frågor/påstående så. Frågorna kan även användas som underlag till diskussion och i workshops.

Kunskap om barnkonventionen

Vår förvaltning genomför kompetenshöjande insatser för att kunna tillämpa barnkonventionen.

Vår förvaltning har grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

Vår förvaltning har fördjupade kunskaper om barnkonventionen.

Vår förvaltning har kunskap om hur barnkonventionen relaterar till övrig lagstiftning som styr vår verksamhet.

Vår förvaltning har kunskap om hur barnkonventionen kan genomföras i praktiken.

Vår förvaltning använder kunskap om barnkonventionen i det dagliga arbetet.

Styrning, ledning och struktur

Prioriteringar utifrån barnkonventionen görs i budget- och bokslutsprocess.

Det finns övergripande direktiv i kommunen/regionen om hur vi ska genomföra barnkonventionen.

Det finns funktioner i kommunen/regionen som bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen.

Det finns direktiv i vår förvaltning om hur vi ska genomföra barnkonventionen.

På vår förvaltning använder vi systematiska arbetssätt och metoder för att genomföra barnkonventionen. 

Det finns system för att följa upp arbetet med barnkonventionen i vår förvaltning.

Vi samverkar mellan förvaltningar för att genomföra barnkonventionen.

Kunskap om barns levnadsvillkor

Det görs regelbundna kartläggningar för att undersöka barns levnadsvillkor i vår kommun/region.

Kunskap om barns levnadsvillkor analyseras ur ett barnrättsperspektiv. 

Vi använder information om barns levnadsvillkor för att synliggöra barnrättsliga utmaningar.

Vi använder aktuell kunskap om barns levnadsvillkor vid beslut och prioriteringar som rör barn.

Vi använder kunskap om barns levnadsvillkor för att identifiera enskilda eller särskilda grupper av barn där rättigheterna behöver stärkas.

Olika grupper av barn får göra sin röst hörd i de undersökningar vi genomför om barns levnadsvillkor.

Vi använder både kvalitativa och kvantitativa metoder i de undersökningar vi genomför om barns levnadsvillkor.