För chefer och förtroendevalda

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Som chef eller förtroendevald har du ett ansvar för att säkerställa barnets rättigheter i er verksamhet. Barnombudsmannen har tagit fram Barnrättsresan, ett processtöd som hjälper verksamheter att leva upp till barnkonventionen.
Vuxna och en flicka tar en groupie

Om Barnrättsresan

Genom att ta beslut om att sätta i gång en barnrättsresa tar du som beslutsfattare ansvar för att din verksamhet arbetar för att tillämpa de krav som barnkonventionen ställer.

Barnrättsresan görs av en arbetsgrupp och genomförs i 4 steg:

 1. Förberedelse: Deltagarna får fördjupad kunskap om barnkonventionen och förbereder arbetet med barnrättsresan  
 2. Nuläge: Arbetsgruppen kartlägger nuläget vad gäller tillämpningen av barnkonventionen i verksamheten. Resultatet analyseras och en bild av utvecklingsbehov skapas.
 3. Handlingsplan: Utvecklingsområden för det fortsatta barnrättsarbetet väljs och arbetsgruppen skapar en handlingsplan med mål och aktiviteter.
 4. Uppföljning: Arbetsgruppen utvärderar och följer upp resultatet av handlingsplanen och arbetet som har gjorts för att stärka barnets rättigheter. 

Varje steg genomförs i 4 moment:

 • A. Individuell förberedelse
 • B. Diskussion och planering i arbetsgruppen
 • C. Utvecklingsarbete i den egna verksamheten, till exempel på en förvaltning eller avdelning
 • D. Gemensam uppföljning i arbetsgruppen

Om Barnrättsresan

Läs mer om Barnrättsresans process

Sätt igång en barnrättsresa

Gör så här för att starta en barnrättsresa:

 • Tillsätt en arbetsgrupp som ges mandat och resurser att genomföra arbetet.
 • Utse en processledare för barnrättsresan.
 • Sätt ramar för arbetsgruppens uppdrag.
 • Informera internt för att ge gruppen goda förutsättningar.

Det är framgångsrikt om arbetsgruppen som gör barnrättsresan består av medarbetare från olika delar av verksamheten, till exempel från olika förvaltningar eller avdelningar. De kan ha roller som till exempel barnombud, barnrättsstrateg, demokratisamordnare eller andra särskilda funktioner med fokus på barnrätts- och demokratiarbete.

Processledaren ingår i arbetsgruppen som gör barnrättsresan men har ett uttalat ansvar för att förbereda och leda de gemensamma träffarna. 

Alla barnrättsresor ser olika ut eftersom förutsättningarna varierar. Vissa resor kanske omfattar ett arbete utifrån hela barnkonventionen, medan andra berör en eller ett antal delar. Det är viktigt att gruppen ges ramar men samtidigt utrymme att konkretisera arbetet efter kartläggningen av nuläget i steg 3. 

För att ge gruppen så bra förutsättningar som möjligt är det viktigt att du som chef eller förtroendevald informerar internt om att utvecklingsarbetet påbörjats och att ledningen står bakom arbetet.

Ditt engagemang under resans gång:

 • Utse kollegor på förvaltningen eller avdelningen som är delaktiga i barnrättsarbetet
 • Stämma av och godkänna resultat i utvecklingsarbetet i den egna verksamheten, i moment C.
 • Implementera handlingsplanen i den ordinarie verksamhet 

I moment C får deltagarna i uppgift att utföra olika aktivitet på den egna förvaltningen eller avdelningen, tillsammans med några av sina kollegor. Du som chef behöver utse vilka kollegor som bör vara involverade i de olika aktiviteterna samt säkerställa att arbetet ges tid och resurser. Aktiviteterna är alltid kopplade till er verksamhet och kan handla om att förankra Barnrättsresan hos kollegorna, kartlägga nuläget av ert barnrättsarbete, föreslå aktiviteter till en handlingsplan samt utvärdera resultatet av genomförda aktiviteter. 

Du som chef behöver stämma av och godkänna arbetet som görs i utvecklingsarbetet, till exempel att stämma av utvecklingsområden för er verksamhet och godkänna föreslagna aktiviteter till den gemensamma handlingsplanen.   

När det finns en godkänd handlingsplan behöver du som chef implementera handlingsplanen i din verksamhet, så att det ges tid och resurser och blir en del i det ordinarie barnrättsarbetet. 

Läs mer om rollen som processledare

Test för att kartlägga nuläget i verksamheten

Barnombudsmannen har tagit fram flera test som kan användas för att kartlägga nuläget av barnrättsarbetet i en verksamhet på en grundläggande nivå. Det finns ett test som riktar sig till beslutsfattare, med syftet att få en bild över vilka strategiska och systematiska förutsättningar som finns för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen i kommunen. Resultatet bygger på subjektiva bedömningar av de som svarar och kan användas som underlag för vad beslutsfattare behöver göra för att stärka förutsättningarna.

Testet utgår från:

 • Artikel 4: Genomförande av rättigheterna
 • Artikel 42: Informationsskyldighet om konventionen
 • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
 • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
 • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
 • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Gör kartläggningstestet

Framgångsfaktorer för att säkerställa tillämpningen av barnkonventionen

Barnombudsmannen har identifierat 6 framgångsfaktorer för att lyckas genomföra barnkonventionen i en verksamhet. Du som är chef eller förtroendevald kan använda dem för att skapa förutsättningar för barnrättsarbetet i din verksamhet.

 • Politiska vilja och prioritering som säkerställer de resurser som krävs för att leva upp till barnkonventionen.
 • Kontinuerliga utbildningsinsatser om barnkonventionen för att säkerställa kunskap om barns rättigheter hos tjänstepersoner och allmänheten inklusive barn själva.
 • En särskild funktion som driver på och bevakar barnrättsarbetet i kommunen eller region.
 • Arbetet med barnrättsperspektivet bedrivs integrerat i den ordinarie verksamheten.
 • Det finns metoder för att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten.
 • Konkreta och mätbara mål för barnrättsarbetet som regelbundet följs upp och utvärderas.

Lär dig mer om barnkonventionen och ditt ansvar 

Kunskap om barnkonventionen är avgörande för att den ska kunna genomföras. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning om barnkonventionen som riktar sig särskilt till den som arbetar i kommun, region eller myndighet. Vi rekommenderar dig som är chef eller förtroendevald att börja med dessa två moduler: 

Barnkonventionen på 15 min

Ansvar för genomförande