Reflektion och planering

Analysera resultatet

Nu är det dags att undersöka om ni har nått era mål.

Kvinnor som antecknar

Gå igenom den uppdaterade handlingsplanen som innehåller resultat för alla aktiviteter. Analysera resultatet genom att utgå från ett utvecklingsområde i taget och strukturerat diskutera frågorna nedan:

  • Vad blev resultatet av aktiviteterna som har gjorts? (gå gärna laget runt)
  • Vilka effekter har resultaten haft för barn och unga?
  • Har vi nått vårt mål? 
  • Behövs det ytterligare åtgärder för att nå vårt mål?

Skriv en sammanställning kring varje utvecklingsområde och mål.

Reflektera över resultatet

Reflektera tillsammans över följande frågor:

  • Vad ser vi för stora skillnader efter genomförandet av handlingsplanen?
  • Vilka resultat ser vi som särskilt viktiga? 
  • I vilken grad kan det som gjorts anses leva upp till rättigheterna i barnkonventionen?
  • Vilka utvecklingsområden finns kvar?
  • Vilka lärdomar tar vi med oss?

Glöm inte att ta anteckningar från era diskussioner. 

Förbered er inför nästa moment

Processledaren säkerställer att anteckningarna sammanställs till en gemensam analys för hela verksamheten, som alla deltagare sedan kan förankra i sin respektive verksamhet. 

Gå vidare till nästa moment

Metoder och verktyg

Det finns olika metoder för att följa upp barnrättsarbetet i en verksamhet, till exempel revision för barnets rättigheter eller barnbokslut. Barnombudsmannen har tagit fram stödmaterial för hur dessa kan genomföras. 

Revision för barnets rättigheter

Beslut och verksamheter i kommuner och regioner har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Revisionen av dessa verksamheter utgör därför en viktig del i att bidra till ett ökat barnrättsperspektiv.

Webbseminarium om barnkonventionens krav på styrning och uppföljning

Broschyr om hur revisionen kan granska efterlevnaden av barnkonventionen

Barnbokslut

Ett barnbokslut utgör ett komplement till den ordinarie årsuppföljningen och syftar till att visa på vad som gjorts för att genomföra barnkonventionen. Barnbokslutet visar på om och hur uppsatta mål och resursanvändning har påverkat barns och ungas levnadsvillkor. Bokslutet kan vara ett starkt verktyg för att beskriva och påtala de faktiska brister som gäller för barn.

Läs mer om barnbokslut