Individuell förberedelse

Säkerställ resultat i din verksamhet

Det har gått en tid sedan förra steget då ni fastställde handlingsplanen och därefter påbörjade arbetet med att genomföra era planerade aktiviteter.

Tjejer som bär varandra

Nu ska du följa upp de aktiviteter ni har genomfört genom att mäta resultatet av varje enskild aktivitet. Mät era indikatorer och fundera över resultatet utifrån frågorna nedan. Ta hjälp av dina kollegor om du behöver.

  • Vad visar resultaten och vilka resultat ser vi som särskilt viktiga?
  • Vilka utvecklingsområden finns, var kan vi bli bättre?
  • Vilka lärdomar tar vi med oss?

Se till att dokumentera resultatet av era diskussioner. Om ni har gjort er handlingsplan med hjälp av Barnombudsmannens mall finns där en särskild kolumn för ert resultat.

Förbered dig inför mötet med din arbetsgrupp

I nästa moment träffar du din arbetsgrupp för Barnrättsresan igen. Då ska du dela med dig av resultatet från din förvaltning eller avdelning.

Innan det mötet behöver du skicka ditt resultat till Barnrättsresans processledare, som sammanställer alla deltagares resultat i den gemensamma handlingsplanen.

Gå vidare till nästa moment

 

 

Fördjupning

Lär av andra

Stockholms stads barnombudsman tar vartannat år fram en rapport över stadens barnrättsarbete. Den senaste rapporten lyfter bland annat vilka grupper av barn som riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda.

Artikel om uppföljningen av barnrättsarbetet i Stockholm

Region Jönköping har tagit fram ett barnbokslut med syfte att ge en bild av verksamheterna ur ett barnrättsperspektiv.

Region Jönköpings barnbokslut 2018

Region Kronoberg har under ett antal år gjort ett barnbokslut som följer upp regionens ansvar för att omsätta barnets rättigheter i barnkonventionen.

Region Kronobergs barnbokslut 2018