Individuell förberedelse

Öka din kunskap om barnkonventionen

För att barnkonventionen ska kunna genomföras och varje barn få sina rättigheter tillgodosedda, behöver alla med ansvar för barnkonventionen ha kunskap om rättigheterna i konventionen. Det behöver också finnas en förmåga att tillämpa rättigheterna i praktiken.

Vuxen och barn balanserar

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Gör nu de tre första utbildningsmodulerna och ta dig tid att reflektera över frågorna som ställs.

Barnkonventionen på 15 minuter

Grundprinciperna

Ansvar för genomförande

Se film om barns lika villkor 

I Barnrättsresan kommer du att få se korta filmer från UR:s serie Rättighetsbärarna. Genom filmerna får du ta del av olika resonemang kring barns rättigheter från både barn och vuxna.

Angelica Andersson, Rädda barnen, och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, konstaterar att var du bor och hur du ser ut påverkar vilka förutsättningar du har att få dina rättigheter tillgodosedda. 


Lär av andras barnrättsarbete

En gemensam framgångsfaktor för kommuner som har kommit långt i sitt arbete med att genomföra barnkonventionen, är att det finns en arbetsgrupp med representanter från kommunens olika förvaltningar.

Arbetsgruppen samordnar och utvecklar det praktiska arbetet med att genomföra barnkonventionen i kommunen.

I Skellefteå kommun samordnas arbetet av barnrättsgruppen som har ett starkt mandat från de 14 nämnderna som finns representerade. 

Läs artikeln om barnrättsarbetet i Skellefteå

Förbered dig inför mötet med din arbetsgrupp

I nästa moment ska du träffa arbetsgruppen för Barnrättsresan för att sätta ramarna för ert utvecklingsarbete.

Fundera på hur du skulle vilja utveckla er verksamhet för att barnkonventionen ska gå från teori till praktik. Kan ni lära er något av Skellefteås barnrättsarbete?

Gå vidare till nästa moment