Processbeskrivning

Barnombudsmannens processtöd hjälper en arbetsgrupp på en myndighet att utveckla barnrättsarbetet i verksamheten och leva upp till barnkonventionen.
Kvinna och pojke läser

Genom Barnrättsresan får deltagarna kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla barnrättsarbetet på myndigheten. Processtödet är uppbyggt för att kunna användas både av de som är i början av sitt barnrättsarbete och för de som kommit lite längre.

Alla resor ser olika ut. Några startar sitt barnrättsarbete från början, andra har redan kommit en bra bit på väg. Vissa resor omfattar ett arbete utifrån hela barnkonventionen, några berör delar eller kanske endast ett område. 

Barnrättsresans process i korthet

Barnrättsresan genomförs i fyra steg som bygger på varandra. I stegen får du kunskap, verktyg och lärande exempel från verksamheter som redan har kommit en bit på vägen i sitt barnrättsarbete.

Varje steg är uppdelat i fyra moment: Individuell inlärning, reflektion och planering, utvecklingsarbete och gemensam uppföljning. Genom momenten får deltagarna egen fördjupad kunskap, samtidigt som de får tid att tillsammans tolka kunskapen genom reflektion och dialog för att omvandla kunskapen till praktik i den egna verksamheten.

Barnrättsarbetet blir aldrig klart! Det betyder att ni inte är i slutet av ert barnrättsarbete när Barnrättsresan är klar, utan att ni förhoppningsvis har lagt grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete där barnrättsarbetet är integrerat i myndighetens ordinarie verksamhetsplanering.

Fördjupande information om processen

Steg

Barnrättsresan genomförs i fyra steg som bygger på varandra.

 • Steg 1: Starta resan med rätt förutsättningar

Målet med detta steg är att skapa goda förutsättningar för det kommande utvecklingsarbetet genom fördjupad kunskap om barnkonventionen och en gemensam förståelse om målet och vägen framåt.

 • Steg 2: Kartlägg nuläget

I det här steget kartlägger ni nuläget vad gäller tillämpningen av barnkonventionen i er verksamhet. Ni analyserar resultatet och börjar skapa en bild av era utvecklingsbehov.

 • Steg 3: Skapa en handlingsplan

I det här steget väljer ni utvecklingsområden för ert fortsatta barnrättsarbete. Ni skapar en handlingsplan med mål och aktiviteter.

 • Steg 4: Följ upp barnrättsarbetet

I det avslutande steget ska ni utvärdera handlingsplanen tillsammans och följa upp det arbete ni har gjort för att stärka barnets rättigheter.

Moment

Varje steg är uppdelade i fyra moment. I dessa får deltagarna egen fördjupad kunskap, samtidigt som de får tid att tillsammans tolka kunskapen genom reflektion och dialog, för att sedan omvandla den till praktik i den egna verksamheten.

 • Moment A - Individuell inlärning

I det första momentet får deltagarna på egen hand fördjupa sin kunskap om barnkonventionen och de aktiviteter som ska utföra i respektive steg, för att vara pålästa och förberedda inför träffen med arbetsgruppen.

 • Moment B - Diskussion och planering

Här träffas arbetsgruppen med deltagare från de olika avdelningarna. Tillsammans samtalar de om barnkonventionens tillämpning i verksamheten samt gör planering för arbetet framåt. 

 • Moment C - Utvecklingsarbete

Deltagarna genomför sen ett utvecklingsarbete tillsammans med kollegor från den egna avdelningen. Det kan till exempel vara att kartlägga nuläget i verksamheten eller att föreslå aktiviteter för att utveckla barnrättsarbetet.

 • Moment D - Gemensam uppföljning

När utvecklingsarbetet är klart träffas arbetsgruppen igen för att följa upp och utvärdera resultatet för hela verksamheten.

Roller

Barnrättsresan är uppbyggd för att kunna stödja arbetet för en arbetsgrupp från olika avdelningar på en myndighet. 

 • Arbetsgrupp

Arbetsgruppen är den grupp av tjänstemän som är utsedda att genomföra utvecklingsarbetet. Detta kan vara en grupp bestående av medarbetare från olika avdelningar. 

 • Processledare

För att arbetet med Barnrättsresan ska bli så bra som möjligt förespråkar Barnombudsmannen att arbetet leds av en processledare, som har ett uttalat ansvar att förbereda och leda de gemensamma dialogträffarna med arbetsgruppen.
Läs mer om rollen som processledare

 • Chefer

Vanligtvis tar myndighetschefen beslutet om att sätta igång en barnrättsresa och utifrån organisationsstrukturen bestämma vilka avdelningar som ska vara representerade i arbetsgruppen. Ansvaret för arbetet med Barnrättsresan delegeras sedan till en eller flera avdelningschefer som tar arbetet vidare.

Läs mer om hur du som chef startar er barnrättsresa