Översikt av kartläggningstest 3: Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Introduktion

Det här testet vänder sig till chefer på olika nivåer inom en myndighet. Syftet är att få en bild över vilka strategiska och systematiska förutsättningar som finns för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen på myndigheten. Det kan användas som underlag för vad som behöver göras för att stärka förutsättningarna.

Testet utgår från:

  • Artikel 4: Genomförande av rättigheterna
  • Artikel 42: Informationsskyldighet om konventionen
  • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
  • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
  • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Översikt över testets frågor/påståenden

Förutsättningar för att säkerställa genomförandet av barnkonventionen

Vi synliggör i myndighetens styrdokument hur barnkonventionen ska genomföras.

Vi har beslutat om metoder och arbetssätt för att utveckla arbetet med barnkonventionens genomförande.

Det finns resurser avsatta för att genomföra barnkonventionen.

Det finns en särskilt utsedd funktion eller funktioner som har till uppgift att utveckla arbetet med barnkonventionens genomförande.

Vår myndighet har kunskaper om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken.

Vi har genomfört kompetenshöjande insatser om barnkonventionen och hur den kan genomföras.

Vi samverkar internt och med externa aktörer för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen.