Översikt av kartläggningstest 2: Leva upp till grundprinciperna

Introduktion

Det här testet syftar till att ge en bild av hur myndigheten lever upp till de krav som barnkonventionens grundprinciper ställer.

Testet utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering
  • Artikel 3: Bedöma och beakta barnets bästa
  • Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Barns rätt att komma till tals

Översikt över testets frågor/påståenden

Artikel 2: Lika rättigheter och ickediskriminering

Vår myndighet tar reda på om det finns grupper av barn inom vårt verksamhetsområde som inte får sina rättigheter tillgodosedda.  

Vår myndighet använder kunskap om barns levnadsvillkor för att säkerställa att alla barn har likvärdig tillgång till sina rättigheter.

Vår myndighet förebygger och åtgärdar diskriminering av barn.

Vår myndighet erbjuder information som är tillgänglig och anpassad till barn.

Artikel 3, bedöma och beakta barnets bästa 

Vår myndighet har tydliga beslut om att man ska beakta och bedöma barnets bästa.

Det finns arbetssätt, rutiner och stöd för att göra systematiska bedömingar av barnets bästa. 

Vår myndighet gör prövningar av barnet bästa inför beslut och åtgärder som rör barn.

Vår  myndighet redovisar och analyserar konsekvenser och effekter av olika handlingsalternativ vid beslut och åtgärder som rör barn.

Vi dokumenterar hur vi har kommit fram till vad som är barnets bästa.

Artikel 6, barnets rätt till liv och utveckling

Vår myndighet utgår ifrån en helhetssyn på barnet utifrån barnkonventionens rättigheter.

Vår myndighet utgår ifrån relevanta artiklar i barnkonventionen för att visa på vad som behövs för att alla barn ska få rätt till liv och utveckling.

Det finns strukturer för att samverka med externa aktörer, exempelvis organisationer och andra myndigheter för att säkerställa barnets rättigheter.

Vår myndighet samverkar internt för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Artikel 12, barns rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade utifrån ålder och mognad.

Vår myndighet har metoder och rutiner för att låta barn komma till tals som är anpassade utifrån barnets ålder och mognad.

Vår myndighet har kunskap om hur barn kan komma till tals i frågor som rör dem.

Vår myndighet har kunskap om hur vi kan använda information vi får från barn. 

Myndigheten ger återkoppling till barn när vi har lyssnat till dem och inhämtat deras åsikter.