Översikt av kartläggningstest 1: Förutsättningar för att genomföra barnkonventionen

Introduktion

Det här testet syftar till att undersöka förutsättningarna för att genomföra barnkonventionen i verksamheten.

Testet bygger på tre områden:

  • Kunskap om barnkonventionen
  • Styrning, ledning och struktur
  • Kunskap om barns levnadsvillkor ur ett barnrättsperspektiv

Översikt över testets frågor/påståenden

Kunskap om barnkonventionen

Vår myndighet genomför kompetenshöjande insatser för att kunna tillämpa barnkonventionen.

Vår myndighet ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen.

Vår myndighet ger berörda medarbetare fördjupade kunskaper om barnkonventionen utifrån deras roll och ansvarsområden.

Vår myndighet har kunskap om hur barnkonventionen relaterar till övrig lagstiftning som styr vår verksamhet.

Vår myndighet har kunskap om hur barnkonventionen kan genomföras i praktiken.

Styrning, ledning och struktur

Myndigheten synliggör i relevanta styrdokument att och hur barnkonventionen ska genomföras.

Det finns funktioner på myndigheten som har ett särskilt ansvar för att bevaka och driva på genomförandet av barnkonventionen.

På vår myndighet arbetar vi idag systematiskt med barnkonventionens genomförande.

Vår myndighet använder särskilda metoder och arbetssätt för att genomföra barnkonventionen. 

Det finns system för att följa upp arbetet med barnkonventionen på vår myndighet.

Kunskap om barns levnadsvillkor

Vår myndighet gör regelbundna kartläggningar för att undersöka barns levnadsvillkor.

Kunskap om barns levnadsvillkor analyseras med ett barnrättsperspektiv.

Vår myndighet använder information om barns levnadsvillkor för att synliggöra barnrättsliga utmaningar. 

Vi använder aktuell kunskap om barns levnadsvillkor vid beslut och prioriteringar som rör barn.