Gemensam uppföljning

Se över er gemensamma handlingsplan

Till det här mötet har ni läst igenom den gemensamma handlingsplanen med övergripande mål och aktiviteter för varje avdelning.

Flera ungdomar sitter och samtalar

Se nu tillsammans över den gemensamma handlingsplanen genom att diskutera följande frågor:

  • Är handlingsplanen realistisk?
  • Kommer aktiviteterna göra att vi når målen?
  • Kommer aktiviteterna medföra att barnets rättigheter tillgodoses?

Processledaren färdigställer sedan handlingsplanen för beslut av myndighetens ledning. Bestäm inom gruppen hur handlingsplanen ska presenteras och hur processen för godkännande från ledningen ser ut. 

Påbörja arbetet med att genomföra handlingsplanen

När handlingsplanen är godkänd påbörjas arbetet med att genomföra aktiviteterna på varje avdelning. Beroende på hur omfattande er handlingsplan är kan tiden för genomförandet variera - alltifrån 3-12 månader.

Arbetet för genomförandet sker mellan steg 3 och 4 i Barnrättsresan. Vår rekommendation är att ni ses några gånger i Barnrättsresans arbetsgrupp under tiden ni genomför handlingsplanen för att få stöd av varandra i ert arbete och dela med er av erfarenheter och inspiration.

I nästa steg, steg 4, ska ni följa upp arbetet som ni har genomfört.​

Innan ni skiljs åt i Barnrättsresans arbetsgrupp:

  • Boka in avstämningsmöten under genomförandets gång.
  • Boka in arbetsgruppsmötet som sker i steg 4, moment B. 

När ni kommer tillbaka till er avdelning för att genomföra era aktiviteter rekommenderar vi att alla deltagare har ett möte med sin chef för sätta igång arbetet med handlingsplanen.

Det är viktigt att det finns tid och resurser för att genomföra handlingsplanen och att den blir en del i det ordinarie barnrättsarbetet. 

Gå till nästa steg i Barnrättsresan

Metoder och verktyg

Barnombudsmannen har tagit fram metoder och verktyg för tillämpningen av barnkonventionen i olika frågor. Kanske kan någon av dessa passa i genomförandet av era aktiviteter?

Webbutbildning om barnkonventionen

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet.

Webbutbildning om barnkonventionen

Mina rättigheter

Mina rättigheter är en webbplats om barns och ungas mänskliga rättigheter. Den är fylld med kunskap, inspiration och lektioner – anpassad för pedagoger i både förskola och skola att lära ut om barnkonventionen.

Mina rättigheter

Prövning av barnets bästa

Enligt Barnkonventionen ska den som fattar beslut som rör barn alltid kunna redogöra för hur barnets bästa har utretts och hur det har beaktats i beslutet eller ärendet. För att göra detta krävs en systematisk och strukturerad prövning, som ofta går under namnet barnkonsekvensanalys.

Webbseminarium om prövning av barns bästa

Skriftligt stödmaterial för beslutsfattare och tjänstepersoner 

Faktablad om barnkonsekvensanalys

Statistiska metoder

Det är viktigt att veta att de insatser som görs får önskad effekt, varför det behövs insamling av meningsfull data och indikatorer som är lätta att tolka. Om vi använder statistiska mätningar på rätt sätt är det kraftfulla verktyg som kan stärka barnets rättigheter i praktiken.

Webbseminarium om hur man kan använda statistiska metoder för att utveckla sitt barnrättsarbete

Unga direkt

Unga Direkt är en metod som Barnombudsmannen tagit fram för att inspirera dig som arbetar med barn – direkt eller indirekt – att lyssna på vad barn och ungdomar själva tycker i olika frågor.

Webbseminarium om Unga Direkt

Unga Direkt

 

Se fler metoder och verktyg