Gemensam uppföljning

Hur lever vi upp till barnkonventionens grundprinciper?

Börja mötet med att ge varandra en återkoppling från era diskussioner på respektive avdelning om hur barn berörs av arbetet på vår myndighet.

Alla deltagare har inför detta möte genomfört webbutbildningen om barnkonventionens grundprinciper. I detta moment ska ni tillsammans reflektera över vad grundprinciperna betyder, vad de innebär för er och hur barn i era verksamheter påverkas av dessa. 

Tjejer strechar

Till varje artikel finns en uppsättning frågor som kan användas som underlag till er dialog. Syftet med samtalet är att sätta igång era tankar kring hur barn i era verksamheter påverkas av barnkonventionen och dess grundprinciper. 

Artikel 2 – Lika rättigheter och icke diskriminering

 • Hur gör vi för att barn inte ska diskrimineras och för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda?
 • Används kunskap om barn och statistik systematiskt i analyser, beslut och uppföljning?
 • Har myndigheten ett ansvar för alla barn och/eller finns det barn som är särskilt viktiga att uppmärksamma?

Artikel 3 – Barnets bästa

 • Ser vi alltid till barnets bästa inom vår myndighet?
 • Finns det arbetssätt, rutiner och stöd för att göra systematiska prövningar av barnets bästa inom myndigheten?
 • Vilka beslutsprocesser ha ni där prövningar av barnets bästa behöver genomföras?

Artikel 6 – Rätt till liv och utveckling

 • Vad betyder barns rätt till liv och utveckling i vår verksamhet?
 • Vilka samverkar vi med idag, för att få ett helhetsperspektiv på barnet?
 • Vilka skulle vi behöva samverka med för att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda?
 • Finns det några andra artiklar i barnkonventionen som är särskilt relevanta för er myndighet föra att barn ska ha rätt till liv och utveckling?

Artikel 12 – Rätt till delaktighet och inflytande

 • Vad betyder barns rätt till delaktighet och inflytande på vår myndighet?
 • När och hur kan vår myndighet låta barn göra si röst hörd och har vi rutiner och arbetssätt som möjliggör att barn kan göra sin röst hörd?
 • Har ni arbetssätt och rutiner för att inhämta barns åsikter inför strategiska beslut som rör barn?

Förbered er inför nästa steg

Nu har ni ökat er kunskap om barnkonventionen och hur den påverkar barn i er verksamhet. I nästa steg ska ni göra en kartläggning för att få en tydligare bild av var ni står i ert barnrättsarbete i dag.

Gå vidare till nästa steg i Barnrättsresan