Om Barnrättsresan

Barnombudsmannens processtöd Barnrättsresan hjälper er att utveckla barnrättsarbetet och leva upp till barnkonventionen.
Ungdomar på stan

Barnrättsresan vänder sig i första hand till tjänstepersoner i kommuner, regioner eller på myndigheter. Genom Barnrättsresan får deltagarna kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla sitt barnrättsarbete. Processtödet fungerar både för verksamheter som är i början av sitt barnrättsarbete och för de som kommit lite längre.

Så går Barnrättsresan till

Barnrättsresan genomförs i fyra steg som bygger på varandra. Arbetsgruppen ökar sin egen kunskap och sprider den vidare, får användbara verktyg, inspirationsfilmer och tar del av lärande exempel från verksamheter som redan har kommit en bit på vägen i sitt barnrättsarbete.

Varje steg består av fyra moment: Individuell inlärning, reflektion och planering, utvecklingsarbete och gemensam uppföljning. Genom momenten fördjupas arbetsgruppens kunskap, samtidigt som de får tid att tillsammans tolka kunskapen genom reflektion och dialog för att omvandla kunskapen till praktik i den egna verksamheten.

Barnrättsarbetet blir aldrig klart! Det betyder att ni inte är i slutet av ert barnrättsarbete när Barnrättsresan är klar, utan att det kan lägga grunden för ett framtida utvecklingsarbete där Barnrättsresan börjar om. 

Läs mer om processen

Starta er Barnrättsresa

För att starta barnrättsresan krävs det vilja, förberedelser och beslut:

Läs här om du är chef eller förtroendevald och vill starta en Barnrättsresa

Starta Barnrättsresan:

Gå direkt till steg 1 - Starta resan med rätt förutsättningar

Bakgrund

Inför att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 fick Barnombudsmannen i uppdrag av regeringen att stödja kommuner, regioner och särskilt berörda myndigheter med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnrättsresan är en del av det uppdraget.