Gemensam uppföljning

Hur lever vi upp till barnkonventionens grundprinciper?

Alla deltagare har inför detta möte genomfört webbutbildningen om barnkonventionens grundprinciper. I detta moment ska ni tillsammans reflektera över vad grundprinciperna betyder, vad de innebär för er och hur barn i era verksamheter påverkas av dessa. 

Tjejer strechar

Till varje artikel finns en uppsättning frågor som kan användas som underlag till er dialog. Syftet med samtalet är att sätta igång era tankar kring hur barn i era verksamheter påverkas av barnkonventionen och dess grundprinciper. 

Artikel 2 – Lika rättigheter och icke diskriminering

 • Gäller lika rättigheter för barn i vår verksamhet, eller finns det barn som faktiskt diskrimineras?
 • Används kunskap om barn och statistik systematiskt i analyser, beslut och uppföljning?
 • Har vi kunskap om ifall det finns grupper av barn som vi har svårt att nå, eller som inte har tillgång till vår verksamhet?

Artikel 3 – Barnets bästa

 • Ser vi alltid till barnets bästa i vår verksamhet?
 • Finns det arbetssätt, rutiner och stöd för att göra systematiska prövningar av barnets bästa i din verksamhet?
 • Vilka beslutsprocesser ha ni där prövningar av barnets bästa behöver genomföras?

Artikel 6 – Rätt till liv och utveckling

 • Vad betyder barns rätt till liv och utveckling i vår verksamhet?
 • Vilka samverkar du med idag, för att få ett helhetsperspektiv på barnet?
 • Vilka skulle du behöva samverka med för att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda?

Artikel 12 – Rätt till delaktighet och inflytande

 • Vad betyder barns rätt till delaktighet och inflytande i vår verksamhet?
 • Har ni rutiner och arbetssätt som möjliggör att barn kan göra sin röst hörd utifrån barnets ålder och förutsättningar?
 • Har ni arbetssätt och rutiner för att inhämta barns åsikter inför strategiska beslut som rör barn?

Förbered er inför nästa steg

Nu har ni ökat er kunskap om barnkonventionen och hur den påverkar barn i era respektive verksamheter. I nästa steg ska ni göra en kartläggning för att få en tydligare bild av var ni står i ert barnrättsarbete i dag.

Gå vidare till nästa steg i Barnrättsresan