Individuell förberedelse

Stäm av nuläge och utvecklingsområden

I det förra steget fick ni en nulägesbild av hur barnrättsarbetet i er verksamhet ser ut. Arbetsgruppen identifierade också utvecklingsområden för hela verksamheten.

Barn på förskolan

Boka nu ett möte med din chef och berätta om:

  • Nuläget efter kartläggningstesten
  • Identifierade utvecklingsområden

Diskutera därefter:

  • Känner vi igen den här bilden?
  • Saknar vi något?
  • Har vår verksamhet något medskick när det gäller prioriteringar inför det fortsatta arbetet med Barnrättsresan?

Att sätta mål

I nästa moment ska ni tillsammans i arbetsgruppen börja skapa den gemensamma handlingsplanen, genom att sätta övergripande mål för verksamheten. Informationen här nedanför kan vara till hjälp i arbetet med att skapa mål.

Mål som rör barns rättigheter

En handlingsplan består av utvecklingsområden av strategisk betydelse. Till varje utvecklingsområde formuleras ett mål.

Det går att sätta olika typer av mål för att se till att verksamheter lever upp till barnkonventionen. Målen kan handla om att utveckla rutiner och arbetssätt, till exempel:

  • Utveckla metoder för prövning av barnets bästa
  • Utveckla arbetet med att låta barn komma till tals

Målen kan också syfta till att stärka rättigheterna för barn som befinner sig i utsatta situationer, till exempel:

  • Barn i ekonomisk utsatthet
  • Barn som utsätts för våld
  • Barn som är omhändertagna

Målen kan också handla om många andra områden som rör barns rättigheter, till exempel att barn själva ska ha kunskap om sina rättigheter. Titta gärna på hur andra verksamheter har satt mål. Längre ned på sidan finns flera exempel!

Se film: Ska barn låsas in?

Olle Eriksson, Ung inlåst, Stefan Hell Fröding, pressansvarig Statens institutionsstyrelse och Clea Sangborn, advokat, pratar om det komplexa i att vi i Sverige låser in barn. Hur bedömer vi vad barnets bästa är?

Förbered dig inför nästa moment

Till mötet med arbetsgruppen behöver du ha med de prioriterade utvecklingsområdena som du och din chef kommit fram till.  

Gå vidare till nästa moment

Fördjupning

Lär av andra

Handlingsplaner kan se ut på olika sätt och vara olika omfattande. Här är några exempel på handlingsplaner från andras verksamheter:

Simrishamns kommun har beslutat om en handlingsplan för att stärka barnets rättigheter för 2019-2022. Läs en artikel om hur samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med handlingsplanen och att låta barn och unga komma till tals i olika frågor.

Artikel om arbetet med handlingsplanen i Simrishamn

Region Uppsala har ett systematiskt arbete för att genomföra barnkonventionen. Här finns både övergripande policy och handlingsplan samt aktivitetsplaner i de olika förvaltningarna.

Region Uppsalas policy och handlingsplan

Malmö stad har beslutat om en kommunövergripande utvecklingsplan som syftar till att utgöra en grund för ett samordnat och systematiskt utveckling av barnkonventionens genomförande.

Malmö stads utvecklingsplan för arbetet med barns rättigheter

Skellefteå kommun har tagit fram en strategi och handlingsplan för att uppnå bättre beredskap för förändrade behov, förbättrade kontaktvägar och bättre beslut utifrån barns och ungas inflytande. 

Skellefteå kommuns strategi för barns och ungas inflytande och delaktighet

Skellefteå kommuns handlingsplan för barnrättsarbetet